Zateplenie budovy ZŠ v Dulove

  Zadávateľ:
Obec Dulov
  Predpokladaná hodnota:
252.374,88 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.08.2022 12:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.07.2022
  Dátum zverejnenia:
28.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Dulov
IČO: 00317217
Dulov 168, 01852 Dulov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Šamaj
Telefón: +421 424471100
Fax: +421 424710389
Email: obec@dulov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zateplenie budovy ZŠ v Dulove
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - Zateplenie budovy ZŠ v Dulove v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
252 374,88 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky:
- podľa § 32 ods.1, písm. e) ZoVO uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce súvisiace s predmetom zákazky; dokladom je výpis z obchodného/živnostenského registra,
- podľa § 32 ods.1, písm. f) uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZoVO,
- predložená súťažná ponuka musí byť v súlade s výzvou a jej prílohami.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neaplikuje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.07.2022