Poproč - rekonštrukcia miestnych komunikácií I.etapa

  Zadávateľ:
Obec Poproč
  Predpokladaná hodnota:
364.674,11 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.07.2022
  Dátum zverejnenia:
28.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Poproč
IČO: 00324639
Školská 2, 04424 Poproč
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Komorová Hiľovská
Telefón: +421 554668171
Email: starosta@poproc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5693
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
INITED s.r.o.
IČO: 47420545
Gorkého 7 , 07101 Michalovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Bajužíková
Telefón: +421 907903482
Email: initedvo@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poproč - rekonštrukcia miestnych komunikácií I.etapa
Referenčné číslo: PL1-P/2022-PO-RMK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce pre realizáciu obnovy asfaltového krytu vozovky, doplnenie konštrukcie vozovky komunikácie a rekonštrukcie chodníkov ako aj rekonštrukcie a doplnenie odvodnenia komunikácií pre ulice s názvom: ul. Lesná, ul. Horská, ul. Poľná, ul. Jarná v rozsahu stavebných objektov:
-Rekonštrukcia MK ul. Lesná
-Rekonštrukcia MK ul. Horská I. úsek,
-Rekonštrukcia MK ul. Jarná
-Rekonštrukcia MK ul. Poľná

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
364 674,11 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
45233251-3
45232450-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastrálne územie obce Poproč - ulica s názvom: Lesná, Horská (I.úsek), Poľná, Jarná
II.2.4) Opis obstarávania
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
364 674,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")
Uchádzač preukáže splnenie týchto podmienok účasti spôsobom podľa 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, tj.
uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Možnosť nepredkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj jedným z nasledovných spôsobov:
1. podľa § 152 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom,
2. v súlade s § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED),
3. podľa § 114 ods. 1 ZVO môže uchádzač predbežne doklady nahradiť čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že
spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť predložením dokladov podľa:
- § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená
podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam (doplnený o referenciu/potvrdenie), ktorý musí obsahovať:
- zákazky na stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky a to v minimálnej
kumulatívnej hodnote 350 000 EUR (bez DPH) za rozhodné obdobie, pričom za stavebné práce rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky verejný obstarávateľ považuje uskutočnenie stavebných prác na
novostavbe alebo rekonštrukcii objektov inžinierskych stavieb - dopravné stavby.
V prípade, ak v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky, musí byť z dokladu (referencia/potvrdenie) zákazky pre objektívne
posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác uskutočnených na novostavbe alebo
rekonštrukcii objektov inžinierskych stavieb - dopravných.
Ak sa uskutočnenie stavebných prác uvedené v doklade (referencia/potvrdenie) viaže na viac rokov ako je rozhodné
obdobie, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie údaj - cenu stavebných prác za celé obdobie počas uskutočnenia zákazky a cenu stavebných prác za rozhodné obdobie.
Ak doklady obsahujú finančné vyjadrenie v cudzej mene (inej ako euro) uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v
mene EURO. Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta priemerným ročným kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) za príslušný rok (priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči 1 EUR za ukončený rok), ktorého sa údaj týka. Za rok 2021 uchádzač prepočíta inú menu kurzom ECB ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Skupina dodávateľov splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti pre technickú a odbornú spôsobilosť môže uchádzač predbežne
nahradiť:
- jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo
- čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.08.2022 10:30
Miesto: "on-line sprístupnenia ponúk - webová adresa https://josephine.proebiz.com
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o VO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V zmysle § 112 ods. 7 ZVO verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie
ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk(verejný obstarávateľ nepoužije el. aukciu).
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie
ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/28965/summary; čím
verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Verejný obstarávateľ v tomto zadávaní zákazky bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 ZVO a súvisiacich
ustanoveniach ZVO voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády.
Verejné obstarávanie nie je žiadnym z uvedených verjených obstarávaní (zelené VO,obstarávanie inovácií, zamerané na sociálne aspekty).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.07.2022