Jazykové kurzy pre zamestnancov MPSVR SR II

  Zadávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
338.497,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
26.07.2022
  Dátum zverejnenia:
27.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Fraňová
Telefón: +421 220462447
Email: lenka.franova@employment.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630
Hlavná adresa(URL): http://www.employment.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.employment.eranet.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Jazykové kurzy pre zamestnancov MPSVR SR II
Referenčné číslo: VOB/140/2022-M_ORVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
80580000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovať jazykové kurzy vo forme skupinovej výučby anglického, nemeckého a francúzskeho
jazyka a vo forme individuálnej výučby anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka pre zamestnancov v štátnej službe
a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v
Prílohe č. 3 Výzvy (Rámcová dohoda o poskytovaní jazykových kurzov pre zamestnancov).


Služby podľa Prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 ZVO
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
338 497,50 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytovať jazykové kurzy vo forme skupinovej výučby anglického, nemeckého a francúzskeho
jazyka a vo forme individuálnej výučby anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka pre zamestnancov v štátnej službe
a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v
Prílohe č. 3 Výzvy (Rámcová dohoda o poskytovaní jazykových kurzov pre zamestnancov).


Služby podľa Prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 ZVO
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: a) § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (vyučovanie v odbore cudzích jazykov) t.j. konkrétne na výučbu anglického, nemeckého, francúzskeho jazyka.
b) § 32 ods. 1 písm. f) ZVO - Uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, čo preukáže doložením čestného vyhlásenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: c) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predloží zoznam lektorov podľa Prílohy č. 1 Rámcovej dohody o poskytovaní jazykových kurzov pre zamestnancov, minimálne 6 lektorov (a súčasne zoznamu prípadných náhradných lektorov), z toho minimálne 4 lektorov so špecializáciou na výučbu anglického jazyka, minimálne 1 lektor pre francúzsky jazyk a minimálne 1 lektor pre nemecký jazyk, ktorí sa budú podieľať na výučbe. Najmenej 5 rokov pedagogickej/lektorskej praxe zameranej na výučbu príslušného cudzieho jazyka. Ukončené vysokoškolské vzdelanie I., II. alebo III. stupňa zamerané na jazykové vzdelávanie (na jazyk, ktorý bude lektor vyučovať) alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I., II. alebo III. stupňa iného zamerania, ale doplnené ďalším štúdiom so zameraním na jazykové vzdelávanie ukončené absolvovaním celoslovensky alebo medzinárodne uznávanej skúšky dokladujúcej znalosť cudzieho jazyka, ktorý lektor vyučuje; v prípade native speakera je potrebné tiež dokladovať absolvovanie vzdelávania, ktoré je zamerané na výučbu príslušného jazyka.

Na preukázanie kvalifikácie lektora je potrebné predložiť:
1) podpísaný profesijný životopis lektora s uvedením požadovanej praxe a kontaktov na osoby, u ktorých je možné overiť uvádzanú prax vo formáte EUROPASS alebo jeho ekvivalentu,
2) kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne dokladu aj o ďalšom jazykovom vzdelávaní, o absolvovaní štátnej jazykovej skúšky z jazyka alebo o získaní medzinárodného certifikátu z jazyka,
3) čestné vyhlásenie lektora o pravdivosti údajov uvedených v životopise,
4) v prípade lektora, ktorý nie je zamestnancom uchádzača je potrebné doložiť aj čestné vyhlásenie o záväzku lektora, že bude reálne vykonávať služby podľa rámcovej dohody.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.07.2022