Oprava vodovodného systému v MŠ Bystrická

  Zadávateľ:
Mesto Pezinok
  Predpokladaná hodnota:
20.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.08.2022 23:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.07.2022
  Dátum zverejnenia:
27.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Pezinok
IČO: 00305022
Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vlasta Cholujová
Telefón: +421 336901117
Email: vlasta.cholujova@msupezinok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.pezinok.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava vodovodného systému v MŠ Bystrická
Referenčné číslo: 06/2022-8_II
II.1.2) Hlavný kód CPV
50800000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom plnenia zákazky je odstránenie havarijného stavu vodovodného systému v interiéri objektu MŠ Bystrická, tak aby bola zabezpečená prevádzka budovy v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom plnenia zákazky je odstránenie havarijného stavu vodovodného systému v interiéri objektu MŠ Bystrická, tak aby bola zabezpečená prevádzka budovy v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v rozsahu výkazu výmer (príloha č. 2)
Rozvod studenej vody v kuchyni a priľahlých technických miestnostiach je pôvodne realizovaný z oceľových pozinkovaných rúr. Závitové spoje sú tesnené starým spôsobom - konopou, ktorá nebola impregnovaná, čo zavinilo presakovanie vody v spojoch. Keďže potrubia na rozvod studenej vody sú vedené v podlahe na chodbe budovy, zabetónované do poteru, priesaky spôsobujú navĺhanie muriva. Atakujú koróziou oceľové potrubie aj zvonka, potrubie je z toho dôvodu deravé. Navrhovaný vnútorný rozvod studenej a teplej vody bude napojený na existujúce vodovodné potrubie. Nové potrubie bude zavesené pod stropom a v drážke vedené a napojené k existujúcim výtokovým armatúram.
Polohové zakreslenie predmetu zákazky je v prílohe č. 4.

Nakladanie s odpadom
1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
4. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu

Ostatné upozornenia
DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ VŠETKY PRÁCE A DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIELA !
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32, ods. 1 písm. e) a f)
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.08.2022 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.07.2022