Cyklotrasa Zelená cesta

  Zadávateľ:
Združenie obcí Zelená cesta
  Predpokladaná hodnota:
3.705.434,64 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.07.2022
  Dátum zverejnenia:
27.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Združenie obcí Zelená cesta
IČO: 50911775
Hlavná ulice 247/107, 92210 Trebatice
Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Pavlech
Telefón: +421 915700978
Email: riaditel@zelenacesta.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Cyklotrasa Zelená cesta
Referenčné číslo: ZC_T_2022_1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Cyklotrasa Zelená cesta.
Stavba je Je situovaná v okrese Piešťany a prechádza katastrálnymi územiami Piešťany, Kocurice, Trebatice, Stráže a Vrbové.
Združenie obcí Zelená cesta plánuje cyklotrasami navzájom prepojiť obce v Mikroregióne nad Holeškou a taktiež
umožniť bezpečné cyklistické prepojenie s okresným mestom Piešťany. Stavba spája dve mestá v okrese Piešťany
a Vrbové. Hlavný zámer navrhovanej stavby je využiť smerové a výškové vedenie žel. trate č. 803 Piešťany Vrbové, ktorá sa dlhodobo nevyužíva na koľajovú hromadnú prepravu osôb. Zmena účelu líniovej stavby z koľajovej na nemotorovú, je aj v súlade s ÚPN dotknutých miesta a obcí.
Navrhovaná stavba je určená na užívanie obyvateľom aj návštevníkom Mikroregiónu nad Holeškou s cieľom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, podporiť dochádzanie za prácou do mesta z okolitých dedín a znížiť tak podiel nemotorovej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce, či zabezpečiť bezpečné cyklistické prepojenie s okresným mestom Piešťany. Stavba spája obce z Mikroregiónu nad Holeškou.

Zákazka je delená na dva časti:
Časť č. 1: Cyklotrasa Zelená cesta, SO 01, SO 02, SO 03.1, SO 04, SO 05
Časť č. 2: Rekreačná zóna na ŽST Vrbové, SO 03.2

Základné údaje o stavbe:
Celková dĺžka navrhovanej cyklistickej trasy: 7,603 21 km
o Samostatná cyklistická cestička (šírka 3m) 7,323 41 km
o Koridor pre cyklistov (šírka podľa MK) 0,279 80 km

Realizácia je v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 705 434,64 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Cyklotrasa Zelená cesta, SO 01, SO 02, SO 03.1, SO 04, SO 05
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221110-6
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú Piešťany
k. ú. Kocurice
k. ú. Trebatice
k. ú. Stráže
k. ú. Vrbové
II.2.4) Opis obstarávania
Časť č. 1: Cyklotrasa Zelená cesta, SO 01, SO 02, SO 03.1, SO 04, SO 05
Stavba pozostáva z stavebných objektov:
SO 01 - Cyklotrasa Zelená cesta
SO 02 - Mostné objekty
SO 02.1 - Priepust pred ŽST Piešťany
SO 02.2 - Most cez dialnicu D1
SO 02.3 - Most cez Orvištský kanál
SO 02.4 - Most na poli pri ceste II/499
SO 02.5 - Most cez Horný Dudváh
SO 02.6 - Most cez rieku Holeška
SO 02.7 - Most pred obcou Krakovany

SO 03.1 - Odpočívadlo pre cyklistov na ŽST Trebatice

SO 04 - Elektroinštalácia
SO 04.1 - Osvetlenie cyklotrasy solárnymi gombíkmi
SO 04.2 - Počítadlo cyklistov
SO 04.3 - Osvetlenie priechodu pre cyklistov cez CK II/499
SO 04.4 - Osvetlenie priechodu pre cyklistov cez CK II/504

SO 05 - Úpravy infraštruktúry železničnej dráhy
PS 21.1 - Úprava oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
PS 21.2 - Úprava elektronického stavadla

SO 05.1 - Demontáž železničného zvršku
SO 05.2 - Úprava trakčného vedenia
Ostatné náklady

Cyklotrasa bude vybudovaná na jestvujúcom železničnom zvršku odstránia sa koľajnice, podvaly, časť
znehodnoteného štrkového lôžka a dobudujú sa konštrukčné vrstvy asfaltobetónovej vozovky cyklotrasy. Stavba
končí vo Vrbovom pri objekte bývalej ŽST Vrbové, napojením sa na MK Semenárska.

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch - v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Cena celkom za SO 05. 1 - Demontáž železničného zvršku v EUR s DPH
Relatívna váha: 30

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 477 691,65 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje pre časť č. 1 zábezpeku v zmysle § 112 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 90.000,- EUR (slovom: deväťdesiattisíc EUR).
Časť: 2
II.2.1) Názov
Rekreačná zóna na ŽST Vrbové, SO 03.2
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236200-2
45212140-9
44112100-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Vrbové
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebný objekt:
SO 03.2 - Rekreačná zóna na ŽST Vrbové
SO 03.2.1 - Rekonštrukcia servisnej jamy a historického vagóna
SO 03.2.2 - Amfiteráter
SO 03.2.3 - Altánok
SO 03.2.4 - Ohniská na opekanie
SO 03.2.5 - Prístrešok na dreziny
SO 03.2.6 - Ostatný mobiliár, spevnené plochy

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch - v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
227 742,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje pre časť č. 2 zábezpeku v zmysle § 112 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 6.500,- EUR (slovom: Šestisícpäťsto EUR).
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre časť č. 1 a časť č. 2)
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) - f), resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) - f) zákona o verejnom
obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu, tzn.:
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak
uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že
verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto tohoto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v
Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 čestným vyhlásením, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom,
alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

4. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.
Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejné mu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť č. 1 a č. 2:
1. § 33 ods. 1, písm. a) uchádzač predloží:
a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky. nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia tejto zákazky vo Vestníku verejného obstarávania. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu/vyjadrenia:
nie je a nebol za dané obdobie v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje a za dané obdobie dodržiaval splátkový kalendár, bežný účet uchádzača nie je a nebol za dané obdobie predmetom exekúcie.
Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
b) podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predložil, nemá vedené ďalšie účty ani ďalšie záväzky.


Pozn.
Pozn. ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí, stačí ak preukáže splnenie danej podmienky účasti jeden krát v ponuke.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
1.Časť č. 1:
Verejný obstarávateľ bude požadovať predložiť doklady na preukázanie podmienok účasti týkajúce sa technickej a
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b), c), d), g), h), j), l), v súvislosti s § 35 a § 36 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
2.Časť č. 2
Verejný obstarávateľ bude požadovať predložiť doklady na preukázanie podmienok účasti týkajúce sa technickej a
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b), d), g), h), l), v súvislosti s § 35 a § 36 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
3.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uvedené v súťažných podkladoch, časť A2
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje poistenie, výkonovú zábezpeku.
Pre časť č.1)
predaj podvalového podložia typu 5 v zmysle predpisu ŽSR TS 4
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.08.2022 10:00
Miesto: Obec Trebatice, Hlavná ulice 247/107, Trebatice 922 10
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčených kópii požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
7. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo Výzve na predkladanie ponúk v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
8. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
9.Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
10. Dané verejné obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávaní inovácií a nie je zamerané na soc. aspekty.
11. Zákazka v prípade schválenia žiadosti bude Financované z prostriedkov výzvy : Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len ministerstvo") o poskytovaní dotácií: Výzva č. 1: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry.
11. Ďalšie informácie sú z kapacitných dôvodov v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.07.2022