Zabezpečenie dodávky a distribúcie plynu

  Zadávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
689.308,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.07.2022
  Dátum zverejnenia:
26.07.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166197
Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Kvarda
Telefón: +421 250236223
Email: verejne.obstaravanie@statistics.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://slovak.statistisc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie dodávky a distribúcie plynu
Referenčné číslo: 10420-3009/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je Zabezpečenie dodávky a distribúcie plynu. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať dohodnuté množstvo zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo zväzku 3 Opis predmetu zákazky a vo zväzku 2 Obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
689 308,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66132000-4
65210000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Odberné miesta verejného obstarávateľa v týchto mestách: Trnava, Senica, Nitra, Tenčín, Prievidza, Žilina, Čadca, Banská Bystrica, Lučenec, Michalovce, Bardejov a Poprad
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa
v obdobiach:
-od 00:00 hod. dňa 1.1.2023 do 24:00 hod. 31.12.2023 (ďalej len rok 2023)
-od 00:00 hod. dňa 1.1.2024 do 24:00 hod. 31.12.2024 (ďalej len rok 2024)
a zabezpečenie distribučných služieb prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej siete.
Miestom dodania predmetu zákazky sú odberné miesta verejného obstarávateľa uvedené v tabuľkách č. 1 a 2 zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v ktorých je uvedené aj predpokladané množstvo odberu plynu za jednotlivé požadované obdobia.
Predpokladané množstvo odberu plynu za všetky požadované obdobia je pre odberné miesta spolu 3 572 MWh, z toho 1 786 MWh pre rok 2023 a 1 786 MWh pre rok 2024.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompletné znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch, v časti 1.4 Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompletné znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch, v časti 1.4 Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 1
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.08.2022 10:15
Miesto: online - verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom funkcionality systému EVO, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk určeným spôsobom komunikácie prostredníctvom funkcionality systému EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Celá komunikácia, výmena informácií a predkladanie ponúk sa v tomto verejnom obstarávaní uskutočňuje v súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického prostriedku EVO.

Za komunikáciu prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa nepovažuje e-mailová komunikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia hodnota multiplikátora (M), vyjadrená v % k základnej cene za 1 MWh plynu na burze v EUR bez DPH, bez distribučných poplatkov a bez spotrebnej dane pre forwardový nákup pre odberné miesta verejného obstarávateľa (bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch).

Verejný obstarávateľ nepožaduje zloženie zábezpeky na zabezpečenie ponuky uchádzačov.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.07.2022