Rekonštrukcia, modernizácia stavebných objektov a doplnkové nové stavby Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy, Lučenec s názvom projektu: „Modernizácia odborného vzdelávania“

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
  Predpokladaná hodnota:
3.262.535,92 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.07.2022
  Dátum zverejnenia:
25.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
IČO: 37890221
Zvolenská cesta 83, 98401 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 949014600
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8452
Hlavná adresa(URL): https://halc.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa ust. § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia, modernizácia stavebných objektov a doplnkové nové stavby Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy, Lučenec s názvom projektu: „Modernizácia odborného vzdelávania“
Referenčné číslo: ID 3300/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214200-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Lučenec - modernizácia odborného vzdelávania, na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) vyhotovenou projektantom uvedeným v Prílohe č. 3 SP Projektová dokumentácia na objektoch v správe Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci, a to konkrétne:

1. V areáli SOŠ hotelových služieb a dopravy na Zvolenskej ceste č. 83, Lučenec sú riešené nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Administratívno výučbová budova
SO 02 Jedáleň
SO 03 Asanácia budovy praktického výcviku - Pavilón A
SO 04 Garáže s prístreškom
SO 05 Budova dielní - Pavilón B
SO 22 Úprava na areálovom vodovode
SO 26 Kanalizačná prípojka
SO 27 Areálová kanalizácia
SO 41 Úprava na areálovom rozvode plynu

2. V areáli SOŠ hotelových služieb a dopravy na ul. M. Rázusa č. 61, Lučenec je riešený nasledovný stavebný objekt:

SO 06 Budova hotelovej akadémie
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 262 535,92 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45220000-5
45400000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom vykonania diela sú objekty uvedené v zmysle bodu 1, článku III. Zmluvy (Príloha č. 1 SP).
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Lučenec - modernizácia odborného vzdelávania, na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) vyhotovenou projektantom uvedeným v Prílohe č. 3 SP Projektová dokumentácia na objektoch v správe Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci, a to konkrétne:

1. V areáli SOŠ hotelových služieb a dopravy na Zvolenskej ceste č. 83, Lučenec sú riešené nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Administratívno výučbová budova
SO 02 Jedáleň
SO 03 Asanácia budovy praktického výcviku - Pavilón A
SO 04 Garáže s prístreškom
SO 05 Budova dielní - Pavilón B
SO 22 Úprava na areálovom vodovode
SO 26 Kanalizačná prípojka
SO 27 Areálová kanalizácia
SO 41 Úprava na areálovom rozvode plynu

2. V areáli SOŠ hotelových služieb a dopravy na ul. M. Rázusa č. 61, Lučenec je riešený nasledovný stavebný objekt:

SO 06 Budova hotelovej akadémie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 262 535,92 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 300
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Integrovaný regionálny operačný program, kód projektu: NFP302070CCN6
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa za účelom získania zdrojov financovania realizácie diela, ktoré je predmetom toho verejného obstarávania, bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj NFP), ktorého podmienky čerpania budú upravené v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci IROP. Poskytovateľom NFP je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v
súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

2. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z
dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:

- výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- potvrdenie príslušného súdu o skutočnosti, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO.
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

3. Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za realizáciu stavebných prác a budú určené na plnenie zmluvy.

Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúci stavby (EXPERT) uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby;
- musí mať odbornú prax súvisiacu s predmetom zákazky (práce na výstavbe/rekonštrukcii budov) v dĺžke minimálne 3 roky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO bude splnená, ak uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúcich 5 rokov, t.j. 5 rokov spätne od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne 2 000 000,00 EUR bez DPH.

Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa myslia práce súvisiace s výstavbou/rekonštrukciou budovy. Jednotlivé plnenia sa pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti môžu sčitovať.

V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o uskutočnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác).

V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.

2. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO bude splnená ak uchádzač predloží za minimálne jednu osobu:

- doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) scan originálu, alebo úradne osvedčenej fotokópie, resp. scan dokladu o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby,
- profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ust. § 32 ods. 2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g), ZVO uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov a ich príloh. Verejný obstarávateľ v zmysle § 114 ods. 7, tretia veta a § 42 ods. 12 ZVO určuje osobitné zmluvné podmienky, ktoré sú uvedené v bode 22.2. SP.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.08.2022 13:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do toho on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predpokladom splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých dokladov a dokumentov tak, ako je uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP. Všetky doklady preukázanie splnenia podmienok účasti predkladá uchádzač ako originály alebo úradne overené kópie.

2. Členovia komisie budú vyhodnocovať splnenie podmienok účasti aplikovaním postupov uvedených v § 40 ZVO a § 152 ods. (4) ZVO. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 112 ods. 6 druhá veta ZVO (reverzná súťaž), vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

3.Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že predpokladaný začiatok realizácie predmetu zákazky je vzhľadom na procesy súvisiace s podaním a schválením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku september 2022. Verejný obstarávateľ vzhľadom na uvedené odporúča uchádzačom, aby do svojej ponukovej ceny premietli aj prípadné riziká spojené s nárastom cien práce a materiálov v období medzi predložením ponuky a začiatkom realizácie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zákazky. V prípade, ak uchádzač danú skutočnosť vo svojej ponukovej cene nezohľadní, verejný obstarávateľ bude toto považovať za podnikateľské riziko na strane uchádzača.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

5. V zmysle § 114 ods. 1 ZVO, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením:

- Jednotným európskym dokumentom. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ust. § 39 ZVO, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Alebo

- Čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodkladne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa ust. § 39 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa ust. § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety (Príloha v časti. H týchto SP).

6. Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť doplňujúce informácie v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.07.2022