Zabezpečenie elektrických zariadení SPŠE Piešťany

  Zadávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
168.707,07 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.08.2022 11:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.07.2022
  Dátum zverejnenia:
22.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
Starohájska 10, 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marcela Šúbertová
Telefón: +421 335559666
Email: subertova.marcela@trnava-vuc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://trnava-vuc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie elektrických zariadení SPŠE Piešťany
II.1.2) Hlavný kód CPV
31100000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie elektrického zariadenia vrátane súvisiaceho elektroinštalačného spotrebného materiálu a výučbových pomôcok pre elektrotechnické dielne Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch (SPŠE). Zákazka sa realizuje v rámci schváleného projektu Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch, prioritná os 2 ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, ako Hlavná aktivita č. 1.
Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v členení na príslušné položky. Technická špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedená v Prílohe Výzvy na predkladanie ponúk Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
168 707,07 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie elektrického zariadenia vrátane súvisiaceho elektroinštalačného spotrebného materiálu a výučbových pomôcok pre elektrotechnické dielne Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch (SPŠE). Zákazka sa realizuje v rámci schváleného projektu Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch, prioritná os 2 ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, ako Hlavná aktivita č. 1.
Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v členení na príslušné položky. Technická špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedená v Prílohe Výzvy na predkladanie ponúk-
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP kód projektu 302021AMG1
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: a)Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v ust. § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky
b)Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením čestného vyhlásenia v zmysle Prílohy č. 3 tejto Výzvy a zároveň predložením čestného vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov v zmysle Prílohy č. 4 tejto Výzvy, v súlade s ust. § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2022 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ požaduje, aby cenová ponuka uchádzača obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a)Návrh na plnenie kritéria (cenová ponuka), viď formulár Príloha č. 2 tejto výzvy podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, bude vyjadrená v eurách bez dane z pridanej hodnoty, a aj s daňou z pridanej hodnoty.
b)Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, viď Príloha č. 3 tejto výzvy.
c)Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov viď Príloha č. 4 tejto výzvy.
d)Návrh obchodných podmienok Kúpnej zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto výzvy.
Uchádzač nie je oprávnený meniť obsah obchodných podmienok stanovených verejným obstarávateľom. V obsahu Kúpnej zmluvy je možné vykonať výlučne opravy chýb v písaní, preklepy a pod.) Uchádzač do návrhu Kúpnej zmluvy doplní údaje vyznačené predtlačou v návrhu zmluvy. Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh Kúpnej zmluvy v jednom vyhotovení ako súhlas s predloženými obchodnými podmienkami.

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Otváranie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom elektronického systému EVO, v lehote určenej v tejto výzve.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.07.2022