Oprava a údržba technológie skladového hospodárstva PHM v 43. zásobovacej základni Zemianske Kostoľany

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
167.966,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.08.2022 08:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.07.2022
  Dátum zverejnenia:
22.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: por. Ing. Ján FRANC
Telefón: +421 960346251
Email: jan.franc@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava a údržba technológie skladového hospodárstva PHM v 43. zásobovacej základni Zemianske Kostoľany
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223720-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je oprava skladového hospodásrtva PHM,ktorá pozostáva z nasledovnýh častí: oprava riadiacej jednotky na výdaj pohonných látok, oprava PC dispečingu pre prenos dát z plničky AC, oprava prenosu technologických dát optikou, oprava výdajnej trasy nafty motorovej na plničke autocisterien, oprava prietokomera PRIME 4, regulačného ventilu a poistného ventilu na plničke autocisterien, oprava a údržba kvapalných čerpadiel na PHM na stáčisku železníčných nádržkových vozňov, oprava, pretesnenie alebo výmena ventilu DN 150 + servopohon
Viac v súťažných podkladoch
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
167 966,67 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO:
je oprávnený uskutočňovať stavebné práce/dodávať tovar/poskytovať službu v predmete zákazky uchádzač preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce/dodávať tovar/ poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže čestným vyhlásením.
Uchádzač môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia určených podmienok účasti osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.
V prípade uchádzača, ktorý má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR je oprávnený preukázať splnenie určených podmienok účasti podľa § 32 ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Dodávateľ musí disponovať platným oprávnením vydaním podľa § 15 ods. 4 zákona č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení neskorších predpisov a po overení odbornej spôsobilosti. V rozsahu: technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.
Dodávateľ musí disponovať platným oprávnením Ministerstva obrany SR v rozsahu OU, R, M, S - vydanom podľa § 6 ods. 3 písm. i) zákona č . 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, predpisu Všeob. 21-2 a prílohy č. 2, čl. 4, písm. h ), písm. p) Nariadenia ministra obrany SR č . 46/2009 o inšpekcií práce, energetickej inšpekcií a požiarnom dozore v rezorte Ministerstva obrany v znení neskorších predpisov, podľa § 14 ods. 1, písm. a).

OU- oprava a údržba, R- rekonštrukcia, M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.08.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka bude realizovaná cez IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.07.2022