„Modernizácia vybavenia odovzdávacej stanice tepla pre areál Vlčie hrdlo“.

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod
  Predpokladaná hodnota:
84.924,92 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.07.2022
  Dátum zverejnenia:
22.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod
IČO: 36022047
Karloveská 2, 84217 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Vakonits
Telefón: +421 260292355
Email: miroslav.vakonits@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8033
Hlavná adresa(URL): https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Modernizácia vybavenia odovzdávacej stanice tepla pre areál Vlčie hrdlo“.
Referenčné číslo: M-120-3ZNH/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
50720000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Modernizácia pozostáva z demontáže starého zariadenia odovzdávacej stanice tepla (OST),montáže nového zariadenia podľa vypracovaného projektu, inštalácia elektrického ohrievača so zásobníkom v administratívnej budove na ohrev vody vrátane zapracovania zmien bratislavskej teplárenskej.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
84 924,92 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Odovzdávacia stanica tepla plní funkciu ústeného vykurovania pre budovy laboratórií hlavnej administratívnej budovy, služobný byt, vrátnice, auto- umyvárne/sklad, lodného výťahu a dielní. Obsluhu OST momentálne vykonáva 5 pracovníkov mimo hlavnej pracovnej doby. Na obsluhu OST je nutná 24 hod. obsluha, nakoľko sa jedná o zastarané zariadenie. V súčasnej dobe existujú moderné zariadenia na výrobu tepla, ktoré by ušetrili ako aj náklady za výrobu tepla, taktiež priestor, a aj pracovné miesta. Moderné OST sú plno-automatické a k ich obsluhe stačí len jeden pracovník na občasnú kontrolu chodu OST. Hlavným dôvodom výmeny zastarenej technológie je nedostatok náhradných dielov, ktoré sú prakticky nezohnateľné a neopraviteľné.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO). Uchádzač splnenie podmienok účasti preukáže predložením nasledovných dokladov:
10.1doklad o oprávnení poskytovať služby predmetu zákazky (napríklad výpis z obchodného registra, živnostenského
registra alebo prostredníctvom zápisu zo zoznamu hospodárskych subjektov).
10.2čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 1% z PHZ t. j. vo výške 850,- €.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.07.2022