Výroba a umiestnenie pozorovacieho zariadenia pri Andezitovom kamennom mori a prístrešok autobusovej zastávky

  Zadávateľ:
"REGIÓN GRON"
  Predpokladaná hodnota:
37.646,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.08.2022 12:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.07.2022
  Dátum zverejnenia:
21.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
"REGIÓN GRON"
IČO: 42304482
Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pátková
Telefón: +421 911961699
Email: regiongron@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výroba a umiestnenie pozorovacieho zariadenia pri Andezitovom kamennom mori a prístrešok autobusovej zastávky
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia diela:
Výroba a umiestnenie pozorovacieho zariadenia pri Andezitovom kamennom mori a prístrešok autobusovej zastávky. Ide o novostavbu / drobnú stavbu. Stavba vzhľadom na charakter tvorí jednotný, samostatný zámer s umiestnením dvoch prízemných prístreškov, bez ďalšieho členenia na samostatné stavebné objekty.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
37 646,70 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Opis potrebných prác, konštrukcií a množstvo použitého materiálu, ako aj ďalšie informácie potrebné k zaslaniu cenovej ponuky sú definované v podkladoch k verejnému obstarávaniu (Projektová dokumentácia)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spolu s cenovou ponukou predložiť aj doklad preukazujúci jeho oprávnenie podnikať v predmete zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.08.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.07.2022