„Mirbachov palác – pamiatková obnova fasád objektu“

  Zadávateľ:
Galéria mesta Bratislavy
  Predpokladaná hodnota:
316.799,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.07.2022
  Dátum zverejnenia:
21.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Galéria mesta Bratislavy
IČO: 00179752
Františkánske nám. 11, 81535 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Darina Ambrozyová
Telefón: +421 259301451
Email: ambrozyova@vsmu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://iszu.uvo.gov.sk/Form?y.Type=VYZVA&;y.ComponentId=236284874
Hlavná adresa(URL): www.gmb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Mirbachov palác – pamiatková obnova fasád objektu“
Referenčné číslo: 1/22/pl
II.1.2) Hlavný kód CPV
45262650-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na pamiatkovej obnove fasád objektu Mirbachov palác, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov, dopravy a likvidácie od-padu v zmysle platných právnych predpisov a to v rozsahu Projektovej dokumentácie, výka-zu výmer, rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu č. KPUBA-2022/12575-2/47008/FAL, a č. KPUBA-2018/5107-2/15980FAL, v rozsahu Oznámenia k ohláseniu urdžiavacích prác z M Ba- Staré mesto č. 7613/28902/2016/STA/Dol, Zmluvy o dielo a ostatnej sprievodnej dokumentácie. Verejný obstarávateľ je správcom - oprávneným užívateľom objektu vo vlast-níctve Hlavného mesta SR Bratislavy, postavenom na p.č. 43/1 a 43/2, k.ú. Bratislava Staré mesto, s adresou Františkánske námestie 11, Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov (ďalej len SP).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
316 799,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava, Františkánske nám.11
II.2.4) Opis obstarávania
obnove fasád objektu Mirbachov palác, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov, dopravy a likvidácie od-padu v zmysle platných právnych predpisov a to v rozsahu Projektovej dokumentácie, výka-zu výmer, rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu č. KPUBA-2022/12575-2/47008/FAL, a č. KPUBA-2018/5107-2/15980FAL, v rozsahu Oznámenia k ohláseniu urdžiavacích prác z M Ba- Staré mesto č. 7613/28902/2016/STA/Dol, Zmluvy o dielo a ostatnej sprievodnej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
316 799,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 100
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom systému EVO. Manuál na používanie systému EVO je dostupný tu:
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is- evo/prirucky-5f7.html,
videopríručky tu: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

a)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uchádzač preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky;
b)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34, ods. 1, písm. b) ZVO a preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podla § 34ods. 1, písm. b) Uchádzač preukáže uskutočnenie a referenciu minimálne 1 zákazky v hodnote predmetu tejto zákazky zrealizovanú za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, ktorej predmetom je obnova fasád na historických, pamiatkarmi chránených budovách. Podľa §34, ods. 1, písm. g) ZVO, ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Podľa §34, ods. 1, písm. g) Uchádzač preukáže dokladom o oprávnení vykonávať vedenie uskutočňovania sta-vieb v súlade s prísl. Ustanoveniami zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to zaslaním kópie osvedčenia pre činnosť stavbyvedúci s originálnou pečiatkou a podpisom a vyhlásením stav-byvedúceho, že počas celej doby platnosti ZoD bude pre túto zákazku k dispozícii.

Dvorové fasády bude obnovovať len reštaurátor s odbornou spôsobilosťou podľa zá-kona NR SR č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov s príslušnou špecializáciou na reštaurovanie omietok a kamenných prvkov. Uchá-dzač preukáže Osvedčením (uvedie link, ak je tento dokument verejne prístupný a kde si ho môže verejný obstarávateľ overiť. (Rozhodnutie KPÚ č. KPUBA-2018/5107-2/15980/FAL zo dňa 28.02.2018

Podľla §34, ods. 1, písm. l) - uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Všeobecne k preukazovaniu splnenia podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Predmetom zákazky je aj
a)Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie návrhu na reštaurovanie kamenných častí ( portál, sedílie ) a návrhu na reštaurovanie omietkových častí.
( Celý postup prípravy reštaurovania dvornej fasády vrátane sedílií musí rešpektovať všetky podmienky Krajského pamiatkového úradu Bratislava
b)Spracovanie dokumentácie z priebehu reštaurátorských prác
-Spracovanie záverečnej reštaurátorskej dokumentácie2 ks
Lehota dodania celého predmetu zákazky je 100 dní odo dňa prevzatia staveniska.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2022 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zábezpeka ponuky sa v prípade tejto zákazky nevyžaduje. Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk. Pri zábezpeke ponuky sa bude postupovať podľa § 46 ZVO.
Zábezpeka je pre predmet zákazky stanovená vo výške: Mirbachov palác pamiatková obnova fasád objektu 10 000,00 €.
14.4. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Spôsoby zloženia zábezpeky sú:
oposkytnutím bankovej záruky za uchádzača
opoistenie záruky
ozložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.
Podrobnejšie k zloženiu zábezpeky je uvedené v Súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.07.2022