Inovácie systému zobrazovania geografických informácií Trenčianskeho samosprávneho kraja

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
234.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.07.2022
  Dátum zverejnenia:
21.07.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Daniel Mikuščák
Telefón: +421 918600969
Email: mikuscak@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
Hlavná adresa(URL): https://www.tsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Inovácie systému zobrazovania geografických informácií Trenčianskeho samosprávneho kraja
Referenčné číslo: TSK_GIS
II.1.2) Hlavný kód CPV
72200000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie služieb implementácie rozširujúcich modulov interoperabilného modulárneho informačného systému pre zber, kontrolu, vyhodnocovanie a zobrazovanie SMART údajov s cieľom inovácie súčasného systému zobrazovania geografických informácií Trenčianskeho samosprávneho kraja modulárnym spôsobom. Východiskom rozvoja je existujúci komplexný a modulárny systém GIS TSK, kde základnú podmienku tvorí možnosť neustáleho rozvoja, vývoja systému reflektovaním na požiadavky používateľov a praxe.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
234 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38221000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín a infraštruktúra verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie služieb implementácie rozširujúcich modulov interoperabilného modulárneho informačného systému pre zber, kontrolu, vyhodnocovanie a zobrazovanie SMART údajov s cieľom inovácie súčasného systému zobrazovania geografických informácií Trenčianskeho samosprávneho kraja modulárnym spôsobom. Východiskom rozvoja je existujúci komplexný a modulárny systém GIS TSK, kde základnú podmienku tvorí možnosť neustáleho rozvoja, vývoja systému reflektovaním na požiadavky používateľov a praxe.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
234 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
350
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program: Efektívna verejná správa, názov projektu: Lepší Trenčiansky kraj
ITMS kód: 314011Z492
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) - f), resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) - f) zákona o verejnom
obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu, tzn.:

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto tohoto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

4. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: (1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (Uvedená lehota je 36 mesiacov predvádzajúcich dátumu zverejnenia zákazky vo vestníku EU).
(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality, a ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
(3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO Uchádzač musí preukázať realizáciu minimálne 2 zákaziek, ktorých predmetom bol návrh a implementácia geografického informačného systému
(2) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO Uchádzač musí preukázať realizáciu minimálne 1 zákazky, ktorej predmetom bol návrh a implementácia riešenia zahŕňajúceho OGC Reference Model alebo obdobný georeferenčný model
(3) Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením:
certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky

Expert č. 1 - Hlavný architekt
a) minimálne 5 ročné skúsenosti v oblasti návrhu a budovania geografických informačných systémov v pozícii hlavného architekta, túto podmienku záujemca preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
b) minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti návrhu GIS, pričom pri uvedených skúsenostiach musel vykonať minimálne návrh business architektúry, návrh architektúry GIS, návrh technologickej architektúry, túto podmienku záujemca preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
c) získaný a platný certifikát v oblasti architektúry IS, napr.: TOGAF 9 Foundation alebo Zachman Certified - Enterprise Architect, alebo Distinguished Certified Architect, alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority, túto podmienku záujemca preukáže prostredníctvom kópie certifikátu.

Expert č. 2 - Hlavný projektový manažér
a) minimálne 5 ročné skúsenosti v oblasti v oblasti riadenia projektov implementácie IT systémov v pozícii projektového manažéra, túto podmienku záujemca preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
b) minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti riadenia projektov implementácie IT systémov pričom pri uvedených skúsenostiach musel vykonať minimálne plánovanie projektu, časový harmonogram projektu, riadenie zdrojov, riadenie rizík; túto podmienku záujemca preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
c) získaný a platný certifikát pre oblasť projektového riadenia, napr.: PMP (Project Managment Profesional), alebo IPMA C alebo PRINCE2 Practicioner ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority, túto podmienku záujemca preukáže prostredníctvom kópie certifikátu.

Expert č. 3 Hlavný expert na grafické informačné systémy
a) minimálne 5 ročné skúsenosti pri analýze a návrhu GIS a jeho integrácie, v pozícii experta na geografické informačné systémy, túto podmienku záujemca preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
b) minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti návrhu GIS pričom pri uvedených skúsenostiach musel vykonať minimálne návrh modelu GIS, návrh databázovej štruktúry a integráciu na minimálne dva samostatné IS, túto podmienku záujemca preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
c) získaný a platný certifikát pre geografické informačné systémy, napr.: GISP (Certified GIS Professional) alebo ESRI (ArcGIS Pro Foundation) ekvivalent daného certifikátu od inej certifikačnej autority, túto podmienku záujemca preukáže prostredníctvom kópie certifikátu.

Expert č. 4 - Hlavný expert pre priestorové informácie
a) minimálne 5 ročné skúsenosti v oblasti implementácie priestorových informačných systémov v súlade s požiadavkami implementačných pravidiel Smernice INSPIRE v pozícii experta pre priestorové informácie, túto podmienku záujemca preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
b) minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti implementácie priestorových informačných systémov v súlade s implementačnými pravidlami smernice INSPIRE, túto podmienku záujemca preukáže prostredníctvom profesijného životopisu;
c) platný zápis do zoznamu INSPIRE expertov vedeného Európskou komisiou; túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonanie zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.08.2022 10:00
Miesto: Verejný obstarávateľ využije na otváranie ponúk funkcionalitu online sprístupnenia ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predloženie ponúk bude sprístupnené on-line otváranie ponúk pomocou funkcionality systému pre elektronické verejné obstarávanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje: vo výške 6 000,00 €. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. V zmysle § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
4. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:
Nakoľko ide o rozšírenie existujúceho informačného systému do nového funkčného celku nie je možné a reálne rozdeliť zákazku na ešte menšie celky. Vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky je zákazka vhodná pre všetky MSP s dostatočnými skúsenosťami kapacitami v predmete zákazky.
5. V prípade, ak uchádzač použije JED je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Uchádzač môže prehlásiť splnenie
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja uvedeného v oddieli IV. Časti JED.
6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO ver. 18.0.. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
7. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému IS EVO ver. 18.0.
umiestnenom na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob prevedenia autentifikácie je uvedený v
súťažných podkladoch.
8. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
9. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na
sociálne aspekty.
10. Dĺžka trvania zákazy je upravená v návrhu zmluvy nakoľko v bode II.2.7) Výzvy nie je možné uvádzať
podrobnejšie členenie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.07.2022