„Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska “

  Zadávateľ:
Mesto Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
675.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.09.2022 11:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.07.2022
  Dátum zverejnenia:
20.07.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trenčín
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312037
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.arch. Martin Beďatš , tel.: +421 0902 911 311, e-mail: martin.bedats@trencin.sk - za opis predmetu zákazky - JUDr. Ľubica Fodorová, tel.: +421 911 041 827, e-mail: lubica.fodorova@trencin.sk – za verejné obstarávanie,
Telefón: +421 911041827
Email: lubica.fodorova@trencin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4695
Hlavná adresa(URL): www.trencin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska “
Referenčné číslo: UP-VO/2022/38862/FoL
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania Trenčín: Most na Ostrove Vlárska je vypracovanie projektovej dokumentácie premostenia rieky z Mládežníckej ulice smerom na Ostrov na ulicu Vlárska v Trenčíne vrátane priľahlých križovatiek a dotknutých komunikácií v rozsahu dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu stavby. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať v zmysle technického predpisu TP 019 - Dokumentácia stavieb ciest. Predmetom zákazky je aj inžinierska činnosť, ktorá zahŕňa všetky činnosti potrebné pre vydanie právoplatného stavebného povolenia a výkon autorského dozoru.

Ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky bude slúžiť:
-Dopravná štúdia - so zapracovanými podmienkami rozhodnutia zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na ŽP vo formáte dwg/pdf, v ktorej je vyznačený aj rozsah riešeného územia,
-Predbežný architektonický návrh mosta vo formáte dwg/jpg
-Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať v zmysle týchto podkladov.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súvisiacej dokumentácii.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
675 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71322300-4
71242000-6
71248000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
predmet zákazky bude realizovaný v sídle verejného obstarávateľa a v sídle poskytovateľa služby, v závislosti od dohody
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania Trenčín: Most na Ostrove Vlárska je vypracovanie projektovej dokumentácie premostenia rieky Váh z Mládežníckej ulice smerom na Ostrov na ulicu Vlárska v Trenčíne vrátane priľahlých križovatiek a dotknutých komunikácií v rozsahu dokumentácie pre územné rozhodnutie,dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu stavby. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať v zmysle technického predpisu TP 019 Dokumentácia stavieb ciest. Predmetom zákazky je aj inžinierska činnosť, ktorá zahŕňa všetky činnosti potrebné pre vydanie právoplatného stavebného povolenia a výkon autorského dozoru.

Ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky bude slúžiť:
-Dopravná štúdia - so zapracovanými podmienkami rozhodnutia zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na ŽP vo formáte dwg/pdf, v ktorej je vyznačený aj rozsah riešeného územia,
-Predbežný architektonický návrh mosta vo formáte dwg/jpg
-Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať v zmysle týchto podkladov.

V štádiu rozpracovanosti jednotlivých etáp je potrebné návrh konzultovať s hlavným architektom, Útvarom mobility a Útvarom územného plánovania Mestského úradu Trenčín, so Slovenským vodohospodárskym podnikom, Štátnou ochranou prírody SR a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Do návrhu je potrebné zapracovať požiadavku Trenčianskych vodární a kanalizácií,a.s. viesť v rámci mosta vodu cca DN 300. Návrh je potrebné riešiť vrátane vizualizácií.

Územný plán:
Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 6 Mesto Trenčín (trencin.sk) Základná koncepcia rozvoja dopravnej siete je opísaná v Smernej časti: ÚPN mesta Trenčín Zmeny a doplnky č. 4 (od str. 357 po str. 365). Podrobnejšia koncepcia, dopravné prieskumy a dopravný model je súčasťou PUM.

Dielo bude vypracované a dodané v rámci dohodnutej ceny v ôsmich vyhotoveniach. Zhotoviteľ odovzdá dielo v rámci dohodnutej ceny, aj v digitálnom formáte (CAD, DWG, DXF, XLS, DOC a pod.), a vo formáte PDF na digitálnych nosičoch. Neoddeliteľnou súčasťou diela bude výkaz výmer ako aj krycí list projektovej dokumentácie.

K vypracovaniu projektovej dokumentácie budú úspešnému uchádzačovi poskytnuté nasledovné podklady :

Príloha 1:
- Dopravná štúdia - so zapracovanými podmienkami rozhodnutia zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na ŽP (dwg, pdf)
Príloha 2:
-Predbežný architektonický návrh mosta (dwg, jpg)
Príloha 3:
-Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na ŽP
Príloha 4:
-Výrez z technickej mapy (dgn, dwg), výrez z katastrálnej mapy (dgn, dwg), výrez ortofotomapy (jpg, jgw), výrez z 3D (LOD2) modelu (dgn, dwg, skp)
Príloha 5:
-Plán udržateľnej mobility (PUM, 2019 2021)
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súvisiacej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
675 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
21
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) týmto údajom z informačných systémov verejnej správy:
a)k výpisu z registra trestov fyzických osôb a môže nahliadať do zoznamu právoplatne odsúdených právnických osôb vedený GR SR, tzn., že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu; člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i uchádzača/čov nie je/sú občanom Slovenskej republiky, a právnická osoba nemá sídlo v Slovenskej republike zapísané v registri;
b)k potvrdeniu o nedoplatkoch na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, tzn., že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike;
c)k potvrdeniu miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, tzn., že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike
d)k potvrdeniu miestne príslušného súdu, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, t.zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. d) týkajúci sa konkurzu a reštrukturalizácie nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike
Upozornenie: Na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa teda vyžaduje preukázanie skutočnosti, že nebol na uchádzačov majetok vyhlásený konkurz, že uchádzač nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, pričom verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nedokaže v súčasnej dobe získať potvrdenie o tom, že uchádzač nie je v likvidácii.
e)k dokladu na preukázanie, že je uchádzač oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, tzn., že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike.

V prípade, ak záujemca/uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom zo zoznamu hospodárskych subjektov podľa bodu 1.5 tejto časti súťažných podkladov, je teda povinný predložiť iba doklady podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení /potvrdenie miestne prílušného súdu, že nie je v likvidácii/ a § 32 ods. 2 písm. f), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ostatné doklady si verejný obstarávateľ zabezpečí sám z informačných systémov verejnej správy.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ekonomické a finančné postavenie + Technická a odborná spôsobilosť sú stanovené v SP k tejto zákazke
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač je povinný zložiť zábezpeku za účelom zabezpečenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy ako i povinnosti na zaplatenie zmluvných pokút, nárokov na náhradu škody ako aj akýchkoľvek ďalších nárokov Objednávateľa z tejto Zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy na sumu 5000 €
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.09.2022 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.09.2022 14:00
Miesto: Otváranie ponúk komisiou sa uskutoční elektronicky dňa 13.09.2022 o 14.00hod. a bude prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístup. sa budú môcť zúčastniť všetci uchádzači, kt. predložili ponuku v lehote na predkl. ponúk. Ak sa ponuky predk. prostred. elektr. prostriedku podľa § 20 zákona, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektr. prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predch. vety.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zábezpeka: 10.000 EUR

2. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a akákoľvek iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku, prípadne v českom jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

3.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi VO a záujemcami, resp. uchádzačmi (ak nie je v súťaž. podkladoch uvedené inak).

4.JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

5.VO umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte pdf. v profile verejného obstarávateľa a v systéme Josephine pričom súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, výkazy výmer, súťažné podklady) sa budú nachádzať v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe (verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa link, kde sa budú všetky dokumenty k zákazke zverejnené).

6.Pokiaľ sa v týchto SP hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov. V tejto zákazke sa bude v papierovej podobe predkladať len originál bankovej záruky/poistenia záruky. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Forma uplatnenia revíznych postupov je upravená v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Verejný obstarávateľ na základe § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.07.2022