DS G1 R8141 ESt Mierovo – výstavba novej elektrickej stanice - ING

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
9.310.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.07.2022
  Dátum zverejnenia:
18.07.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Kráľovič Peter
Telefón: +421 917771891
Email: peter.kralovic@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.zsdis.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
DS G1 R8141 ESt Mierovo – výstavba novej elektrickej stanice - ING
Referenčné číslo: 2022-US-07-PK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232220-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Vybudovanie elektrickej stanice 110/22kV s cieľom zvýšiť spoľahlivosť distribúcie elektrickej energie v lokalite Mierovo - Šamorín a zabezpečiť zásobovanie existujúcich a očakávaných budúcich odberateľov lokality a blízkeho okolia elektrickou energiou. Elektrická stanica je navrhnutá ako rozvodné zariadenie bez trvalej obsluhy. Bude vybavená riadiacim a informačným systémom, ktorý umožní diaľkovú obsluhu z dispečingu. Projekt elektrickej stanice sa bude skladať z novej budovy spoločných prevádzok, prípojok technickej infraštruktúry, vnútroareálových komunikácií, stanovíšť transformátorov a tlmiviek, rozvodne R110kV vrátane základov a POK, káblových kanálov, stožiarov, vstupných portálov HOK vrátane základov. Areál bude oplotený novým betónovým oplotením a vnútorným bezpečnostným oplotením, bude osvetlený pracovným a areálovým osvetlením. Dažďové vody zo striech, komunikácií a spevnených plôch budú odvádzané do plošných vsakov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
9 310 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45220000-5
45232200-4
45232221-7
45311000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Lokalita ES Mierovo, kat. územie Mierovo, SK
II.2.4) Opis obstarávania
Vybudovanie elektrickej stanice 110/22kV s cieľom zvýšiť spoľahlivosť distribúcie elektrickej energie v lokalite Mierovo - Šamorín a zabezpečiť zásobovanie existujúcich a očakávaných budúcich odberateľov lokality a blízkeho okolia elektrickou energiou. Elektrická stanica je navrhnutá ako rozvodné zariadenie bez trvalej obsluhy. Bude vybavená riadiacim a informačným systémom, ktorý umožní diaľkovú obsluhu z dispečingu. Projekt elektrickej stanice sa bude skladať z novej budovy spoločných prevádzok, prípojok technickej infraštruktúry, vnútroareálových komunikácií, stanovíšť transformátorov a tlmiviek, rozvodne R110kV vrátane základov a POK, káblových kanálov, stožiarov, vstupných portálov HOK vrátane základov. Areál bude oplotený novým betónovým oplotením a vnútorným bezpečnostným oplotením, bude osvetlený pracovným a areálovým osvetlením. Dažďové vody zo striech, komunikácií a spevnených plôch budú odvádzané do plošných vsakov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 310 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 616
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid"
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Komplexná rekonštrukcia v ES 110/22kV technologická časť a stavebno-montážne práce OBNOVA 2016, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod č. 2016/S 069-121112 zo dňa 08.04.2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO č. 67/2016 zo dňa 07.04.2016 pod. č. 6590 KSP a opravený:
v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 209-548552 dňa 27.10.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 245/2021 zo dňa 28.10.2021 v časti Redakčné opravy pod č. 50545 IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
A) 34.2.1. Vzhľadom na novelu zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31.3.2022, ktorou sa zmenili podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) obstarávateľ stanovuje podmienky účasti osobného postavenia podľa tohto novelizovaného znenia nasledovne: nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedená podmienku účasti sa preukazuje doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace zo Slovenskej republiky a štátu sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (doloží záujemca, ak tak nevykonal počas kvalifikácie uvedenej v predchádzajúcom bode 34.1 súťažných podkladov),
B) 34.2.2. Vzhľadom na novelu zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31.3.2022, ktorou sa zmenili podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. c) obstarávateľ stanovuje podmienky účasti osobného postavenia podľa tohto novelizovaného znenia nasledovne: nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedená podmienka účasti sa preukazuje doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace zo Slovenskej republiky a štátu sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (doloží záujemca, ak tak nevykonal počas kvalifikácie uvedenej v predchádzajúcom bode 34.1 súťažných podkladov),
C) 34.2.3. Vzhľadom na novelu zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31.3.2022, ktorou sa zmenili podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) obstarávateľ stanovuje podmienky účasti osobného postavenia podľa tohto novelizovaného znenia nasledovne: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedená podmienka účasti sa preukazuje doloženým čestným vyhlásením (doloží záujemca, ak tak nevykonal počas kvalifikácie uvedenej v predchádzajúcom bode 34.1 súťažných podkladov).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Komplexná rekonštrukcia v ES 110/22kV technologická časť a stavebno-montážne práce OBNOVA 2016, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod č. 2016/S 069-121112 zo dňa 08.04.2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO č. 67/2016 zo dňa 07.04.2016 pod. č. 6590 KSP a opravený:
v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 209-548552 dňa 27.10.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 245/2021 zo dňa 28.10.2021 v časti Redakčné opravy pod č. 50545 IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Komplexná rekonštrukcia v ES 110/22kV technologická časť a stavebno-montážne práce OBNOVA 2016, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod č. 2016/S 069-121112 zo dňa 08.04.2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO č. 67/2016 zo dňa 07.04.2016 pod. č. 6590 KSP a opravený:
v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 209-548552 dňa 27.10.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 245/2021 zo dňa 28.10.2021 v časti Redakčné opravy pod č. 50545 IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Existencia Kvalifikačného systému Komplexná rekonštrukcia v ES 110/22kV technologická časť a stavebno-montážne práce OBNOVA 2016, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod č. 2016/S 069-121112 zo dňa 08.04.2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO č. 67/2016 zo dňa 07.04.2016 pod. č. 6590 KSP a opravený: v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 209-548552 dňa 27.10.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 245/2021 zo dňa 28.10.2021 v časti Redakčné opravy pod č. 50545 IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 100 000,00 EUR. Spôsob zloženia zábezpeky je detailne popísaný v súťažných podkladoch
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa a financie z fondov Európskej únie
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj lídra) skupiny dodávateľov.
Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi
skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto
verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s
platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči
obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.08.2022 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 05.09.2022
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2023
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky podrobnejšie informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti, požiadaviek na
predmet zákazky, spôsobu predkladania a náležitosti ponuky a ďalšie informácie budú uvedené a bližšie špecifikované v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom.
2. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa §57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.
3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky a ak ceny položiek/položky úspešného uchádzača po elektronickej aukcii budú vyššie ako ceny položiek/položky z ktorých sa vypočítala predpokladaná hodnota zákazky.
4. ZSD bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/tenders.
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa pomocou tlačidla
Registrovať cez DP na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po
zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
- OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
- aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
- ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
5. ZSD si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku.
6. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
7. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/2502. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
8. Obstarávateľ môže kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača v zmysle §40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie a je zamerané na sociálne aspekty.
10. Pravidlá neuvedené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom
obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2022