Technické vybavenie pre triedenie komunálnych odpadov

  Zadávateľ:
Obec Sekule
  Predpokladaná hodnota:
367.320,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.07.2022
  Dátum zverejnenia:
18.07.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Sekule
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00682101
Sekule 570, 90880 Sekule
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Krajči
Telefón: +421 907409793
Email: pavol.krajci@agency4academy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444204
Hlavná adresa(URL): https://obecsekule.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Technické vybavenie pre triedenie komunálnych odpadov
Referenčné číslo: 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
42990000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Sekule. Za daným účelom sa zákazka delí na dva logické celky. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jeden alebo oba logické celky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
367 320,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č. 1 Technické vybavenie (Logický celok č. 1)
Časť č.: 1/2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144000-8
34144510-6
34220000-5
43414000-8
34390000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Novovybudovaný zberný dvor v obci Sekule (KN-E na parcele č. 2277/101)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Sekule. Za daným účelom sa zákazka delí na dva logické celky.

Časť č. 1 Technické vybavenie (Logický celok č. 1)
-Ramenový nosič kontajnerov príves za traktor (1ks)
-Dodávkové vozidlo s nadstavbou hákového nosiča kontajnerov a kontajnermi (1ks)
-Drvič biologicky rozložiteľného materiálu (1ks)
-Sitová triedička frakcie odpadu (1ks)
-Štiepkovač haluziny (1ks)
-Bio rezací a miešací voz (1ks)
-Kĺbový nakladač (1ks)

Opis predmetu zákazky je súčasťou návrhu na plnenie kritérií a tvorí Prílohu č. 1 Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača technické listy / typologické označenie produktov navrhnutých ako plnenie v rámci ponuky uchádzača v predmetom verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr (tým nie je dotknutá možnosť uviesť subdodávateľov už v rámci predloženia ponuky, ak sú známi) v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
316 126,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP310010BZS1
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia; kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č. 2 Kontajnery (Logický celok č. 2)
Časť č.: 2/2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Novovybudovaný zberný dvor v obci Sekule (KN-E na parcele č. 2277/101)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Sekule. Za daným účelom sa zákazka delí na dva logické celky.

Časť č. 2 Kontajnery (Logický celok č. 2)
-Veľkoobjemový vaňový kontajner otvorený (4ks)
-Veľkoobjemový vaňový kontajner zatvorený (4ks)
-Veľkoobjemový naťahovací kontajner otvorený (2ks)
-Veľkoobjemový naťahovací kontajner zatvorený (2ks)

Opis predmetu zákazky je súčasťou návrhu na plnenie kritérií a tvorí Prílohu č. 1 Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača technické listy / typologické označenie produktov navrhnutých ako plnenie v rámci ponuky uchádzača v predmetom verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr (tým nie je dotknutá možnosť uviesť subdodávateľov už v rámci predloženia ponuky, ak sú známi) v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
51 193,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP310010BZS1
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia; kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO).

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

V súlade s §32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2. písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely
preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

3) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

7) Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú rovnako pre obe časti zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača, aby technickú a odbornú spôsobilosť preukázal zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odoberateľov, ak odoberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané,

Predložený zoznam dodávky tovaru musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
- sídlo objednávateľa,
- názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
- zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania.

Uchádzač môže na preukázanie splnenia technickej a odbornej spôsobilosti použiť a verejného obstarávateľa odkázať na evidenciu referencií uchádzača.

Splnenie podmienky technickej resp. odbornej spôsobilosti môže uchádzač preukázať aj vyplnením JED v zmysle §39 ZVO.

V súlade s §34 ods. 3, uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

V zmysle §34 ods. 4, nakoľko ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru, poskytnutím služieb alebo uskutočnením stavebných prác, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru, resp. referencií, ktorými preukáže, že za obdobie predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v celkovom kumulatívnom finančnom objeme minimálne:

- vo výške 200 000 EUR bez DPH (pre Logický celok č. 1)
- vo výške 35.000 EUR bez DPH (pre Logický celok č. 2)

alebo v ekvivalentných výškach v cudzej mene ( t. j. za celé 3 roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.08.2022 09:30
Miesto: A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.; Pražská 11, 811 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v zmysle §52 ods. 2 realizované sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO (elektronická platforma) na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.

2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk / +421 2 209 25 100

4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ rovnako neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorého konečný užívateľ výhod je verejný funkcionár podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 10.000 EUR výlučne pre Logický celok č. 1. Pre Logický celok č. 2 verejný obstarávateľ zábezpeku nevyžaduje. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch (bod 15 Zábezpeka)

6.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") je zverejnený v profile verejného obstarávateľa. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

7. Predmetné verejné obstarávanie je realizované postupom nadlimitnej super reverznej verejnej súťaže.

8. V prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa (napr. ak verejný obstarávateľ
neuzavrie s poskytovateľom zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na realizáciu predmetu obstarávania alebo ak proces verejného obstarávania v rámci kontroly poskytovateľom nenávratného finančného príspevku nebude schválený) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie.

9. V rámci tohto verejného obstarávania je možné podať námietky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.07.2022