Rekonštrukcia strechy - STM Hlavná 88, Košice - opakované VO

  Zadávateľ:
Slovenské technické múzeum
  Predpokladaná hodnota:
356.441,08 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.08.2022 23:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.07.2022
  Dátum zverejnenia:
14.07.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské technické múzeum
IČO: 31297111
Hlavná 88, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Papcún
Telefón: +421 907101879
Email: martin.papcun@stm-ke.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2529
Hlavná adresa(URL): www.stm-ke.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia strechy - STM Hlavná 88, Košice - opakované VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výmena strešného plášťa strechy a oprava konštrukcie krovu, realizácia bleskozvodu a
zabezpečenie južnej štítovej steny objektu zapísaného do zoznamu NKP ako budova mestského paláca, v ktorom v
súčasnosti sídli Slovenské technické múzeum, v podrobnom vymedzení predmetu zákazy v rozsahu a za podmienok
podľa projektovej a technickej dokumentácie, návrhu zmluvy a v súlade s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa
uvedenými v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania.
Práce musia byť realizované v súlade so Záväzným stanoviskom KPU zo dňa 10.03.2022, KPUKE-2022/2519-
2/19574/AL,PA a so Záväzným stanoviskom KPU zo dňa 20.04.2022, KPUKE-2022/6164-2/21026/AL,PA. Podrobnosti sú
v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
356 441,08 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212314-0
45261900-3
45312311-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hlavná 88, Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výmena strešného plášťa strechy a oprava konštrukcie krovu, realizácia bleskozvodu a
zabezpečenie južnej štítovej steny objektu zapísaného do zoznamu NKP ako budova mestského paláca, v ktorom v
súčasnosti sídli Slovenské technické múzeum, v podrobnom vymedzení predmetu zákazy v rozsahu a za podmienok
podľa projektovej a technickej dokumentácie, návrhu zmluvy a v súlade s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa
uvedenými v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania.
Práce musia byť realizované v súlade so Záväzným stanoviskom KPU zo dňa 10.03.2022, KPUKE-2022/2519-
2/19574/AL,PA a so Záväzným stanoviskom KPU zo dňa 20.04.2022, KPUKE-2022/6164-2/21026/AL,PA. Podrobnosti sú
v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
356 441,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
V bode II.2.7 sa pod zadaním zákazky rozumie nadobudnutie účinnosti zmluvy

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len ZoVO alebo zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom tvare). Podmienky účasti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2 až 8 alebo v zmysle § 152.
Vzhľadom na charakter a predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač bol oprávnený vykonávať činnosti v rozsahu remeselnej živnosti Strechárstvo.
V zmysle § 114 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov podmienky účasti preukazuje v súlade s § 37 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu na preukázanie podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) (Pozor vzťahuje sa iba na § 32 ods. 1 písm. e)) v ponuke, splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejným obstarávateľom overené v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného predpisu, do ktorých má verejný obstarávateľ prístup. V prípade nemožnosti overenia podmienky účasti (napr. z technických dôvodov a pod.) v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného predpisu, do ktorých má verejný obstarávateľ prístup si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie relevantných dokladov na preukázanie splnenia podmienky účasti.
Nepredloženie dokladov v zmysle predchádzajúceho odseku je uplatniteľné iba na subjekty zapísané v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného predpisu.
Na preukázanie podmienok účasti možno využiť aj Prílohu č. 7 súťažných podkladov.
Bližšie informácie o preukazovaní podmienok účasti osobného postavenia sú uvedené v časti B. súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Príslušné podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uvedené v súťažných podkladoch
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uvedené v súťažných podkladoch
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
uvedené v súťažných podkladoch

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.08.2022 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.08.2022 10:30
Miesto: Otváranie v systéme EVO funkcionalitou on-line sprístupnenia ponúk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní elektronických ponúk v systéme EVO sa môžu
zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v termíne na predkladanie ponúk, spôsob účasti v zmysle technickej
dokumentácie k systému EVO

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka je obstarávaná elektronicky, prostredníctvom elektronického prostriedku EVO (správca elektronického
prostriedku je Úrad vlády SR, v predchádzajúcom období Úrad pre verejné obstarávanie), ktorý je dostupný na
internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html (ďalej lenEVO).Pre potreby elektronickej
komunikácie je potrebné, aby sa uchádzač/záujemca zaregistroval v systéme EVO, bližšie informácie k registrácii sú na
nasledujúcich odkazoch:
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
Nejde o zelené, sociálne verejné obstarávanie ani o obstarávanie inovácií
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.07.2022