Modernizácia areálu JK EPONA Mútnik

  Zadávateľ:
Jazdecký klub Epona Mútnik
  Predpokladaná hodnota:
1.400.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.11.2022 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.07.2022
  Dátum zverejnenia:
14.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jazdecký klub Epona Mútnik
IČO: 37976036
Mútnik 601/1, 03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Oto Macko
Telefón: +421 903153803
Email: oto28macko@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
združenie
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia areálu JK EPONA Mútnik
Referenčné číslo: 01/2022/EMLM
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
AB05-4 - Betón
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom modernizácie areálu JK PONA Mútnik je:

-oprava a modernizácia kolbyska a opracoviska,
-oprava prístupovej komunikácie,
-opravy a udržiavacie práce na spevnených plochách,
-modernizácia a oprava oplotenia,
-oprava šatní s vybudovaním bezbariéroveho vstupu a WC,
-nákup techniky na údržbu športoviska,
-nákup športového vybavenia

Všetky tieto stavebné práce a zariadenia sú podložené výkazom výmer, čo tvorí aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uchádzačom je tento výkaz výmer k dispozícii v elektronickej forme na CD obhliadka miesta realizácie je nutná
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 400 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál JK EPONA Mútnik - Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania
-Oprava prístupovej komunikácie ( asfaltovej cesty ) zničenej užívaním a nevhodnou alebo slabou údržbou pôvodným vlastníkom,
Je potrebné odstrániť starý asfaltový koberec a položiť nový v kvalite vyhovujúcej používaniu veľkých a ťažkých poľnohospodárskych strojov.
-Oprava oplotení rôznych druhov podľa výkazu výmer a to hlavne s upozornením a dôrazom na rôznorodosť a zložitosť terénu ( kopcovitý terén s ílovitým podkladom ),
-Modernizácia kolbyska a opracoviska pre potreby športovej jazdy na koni ( parkúrové jazdenie ), obnovenie funkčnosti obvodnenia a osvetlenia pre potreby športu.
-Opravu a prestavbu šatne vrátane úprav pre bezbariérový vstup a WC, prerábka a modernizácia vykurovania a jeho zefektývnenie výmenov tepelného zdroja podľa výkazu výmer,
-Oprava a udržiavacie práce na spevnených plochách podľa výkazu výmer,
-Osvetlenie prístupovej komunikácii pre zlepšenie bezpečnosti vzhľadom na využívanie areálu hlavne deťmi a mládežou,
-Nákup techniky potrebnej na údržbu športoviska,
-Nákup športového vybavenia podľa výkazu výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 400 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Modernizácia areálu JK EPONA Mútnik
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zák. c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov predložením originálu dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e), t.j. dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce tvoriace hlavný predmet tejto zákazky (napr. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra; výpis z obchodného registra; iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov; atd.)
alebo predložením originálu kópie dokladu podľa § 128 ods. 1 cit. Zákona, resp. ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike predložením dokladov podľa § 26 ods. 3. a 4. cit. Zákona. Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti podľa § 32
ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Predmetné podmienky účasti určil obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

3.1 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na dodanie diela :

3.1.1 podľa § 28 ods.1 písm. b), zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce roky 2018,2019,2020 a 2021 s doplneným ich cien, miest a lehôt dodania a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác a preukáže uskutočnenie prác ako pokladanie piesku na jazdiarni.

3.1.2 Na preukázanie uvedenej podmienky účasti verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uviedol ku každej zákazke nasledujúce údaje:
a) o aký objekt sa jednalo využitie a názov stavby,
b) charakter vykonávaných prác,
c) telefón kontaktnej osoby na overenie hodnovernosti uvedených údajov,

3.2 Vyžaduje sa, aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, mala odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho. Stavbyvedúci predloží kópiu osvedčenia SKSI s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby.

3.3 Vyhlásenia stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy (originál).

3.4 Predloženie čestného vyhlásenia, že uchádzač bude mať k dispozícii strojné a technické vybavenie pre realizáciu diela.

3.5 v zmysle § 28 ods. 1. písm. g) uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Prílohou musí byt osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky.

3.6 v zmysle § 28 ods. 1. písm. k) - uchádzač predloží zoznam činností, ktoré predpokladá riešiť subdodávkami.

3.7 Podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mat k dispozícii na plnenie zmluvy . V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byt použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

3.8 Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom
obstarávaní, podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 , § 29 a § 30 zákona o verejnom obstarávaní preukazuje skupina spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Podľa bou 3.1. atď.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.11.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.11.2022 17:30
Miesto: JK EPONA Mútnik, Mútnik 601/1, Liptovský Mikuláš, 031 01.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 1.Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byt uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.07.2022