Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2023 – odberné miesto FS KRAO Mochovce

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
391.716,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.08.2022 08:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.07.2022
  Dátum zverejnenia:
12.07.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35946024
Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol GALAMBOŠ
Telefón: +421 335315216
Fax: +421 248262910
Email: galambos.pavol@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): https://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2023 – odberné miesto FS KRAO Mochovce
Referenčné číslo: 443869
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektriny do odberného miesta odberateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku prostredníctvom priameho vedenia, na ktoré je odberné miesto pripojené. Celkové množstvo: 1 300 MWh.
Prevádzkovateľom vedenia sú Slovenské elektrárne, a.s. Doba plnenia (dodávka elektriny) je požadovaná na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. Odberným miestom je pracovisko odberateľa FS KRAO nachádzajúce sa v areáli Slovenských elektrární, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce.
Odbery elektriny pre FS KRAO sú na napäťovej úrovni vn a nn. Na napäťovú úroveň vn sú pripojené technologické prevádzky, na napäťovú úroveň nn sú pripojené netechnologické prevádzky (osvetlenie, zásuvkové obvody). Dodávka elektriny do odberných miest je zabezpečovaná priamym vedením prevádzkovateľa vedenia (§ 13 ods. 1 Zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike). Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
391 716,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., odberné miesto FS KRAO Mochovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka elektriny do odberného miesta odberateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku prostredníctvom priameho vedenia, na ktoré je odberné miesto pripojené. Celkové množstvo: 1 300 MWh.
Prevádzkovateľom vedenia sú Slovenské elektrárne, a.s. Doba plnenia (dodávka elektriny) je požadovaná na obdobie od 1.01.2023 do 31.12.2023. Odberným miestom je pracovisko odberateľa FS KRAO nachádzajúce sa v areáli Slovenských elektrární, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce.
Odbery elektriny pre FS KRAO sú na napäťovej úrovni vn a nn. Na napäťovú úroveň vn sú pripojené technologické prevádzky, na napäťovú úroveň nn sú pripojené netechnologické prevádzky (osvetlenie, zásuvkové obvody). Dodávka elektriny do odberných miest je zabezpečovaná priamym vedením prevádzkovateľa vedenia (§ 13 ods. 1 Zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike). Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
391 716,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2023
Dátum ukončenia: 31.12.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 38 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/443869.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 Súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: VO použije pri vyhodnotení ponúk e-aukciu (EA) podľa § 54 Zákona. Jej predmetom je jednotková cena v eurách bez DPH, po dosadení ktorej do vzorca vzíde návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - celková cena. Východiskom EA sú ceny upravované smerom nadol, pričom vstupnú cenu si zadáva uchádzač primerane cene pôvodne predloženej v ponuke po zohľadnení aktuálnej ceny na burze danej komodity.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.08.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.08.2022 10:00
Miesto: On-line sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie prostredníctvom systému EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.
Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov v súlade s § 54 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom nezasiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. Ak uchádzač je v tom istom postupe zadávania zákazky aj členom skupiny, ktorá predkladá ponuku na predmet zákazky, tak verejný obstarávateľ preskúma kolúziu vo verejnom obstarávaní v danej súvislosti a na základe výsledkov tohto preskúmania môže vylúčiť uchádzača, ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne v českom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v Súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/443869. Akékoľvek vysvetľovanie v Súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej Súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f) Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
g) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy, najskôr však od 1.1.2023.
h) Lehota na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy je v súlade s § 56 ods. 12 Zákona o verejnom obstarávaní 10 pracovných dní. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.07.2022