Zimná údržba spevnených plôch a údržbové práce na trávnatých plochách

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
161.558,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.06.2022
  Dátum zverejnenia:
06.07.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Sabina Poláková
Telefón: +421 259494589
Email: sabina.polakova@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.mindop.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zimná údržba spevnených plôch a údržbové práce na trávnatých plochách
Referenčné číslo: A/2022/DI30/11
II.1.2) Hlavný kód CPV
90620000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb týkajúcich sa údržby trávnatých porastov, kríkov a stromov, udržiavanie čistoty, poriadku a schodnosti prístupových komunikácií, spevnených plôch (asfaltových, betónových alebo dláždených povrchov) v správe MDV SR. Zároveň zabezpečenie zimnej pohotovosti, odpratávanie snehu, ľadu a posyp posypovým materiálom.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách zmluvy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
161 558,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77314100-5
77342000-9
90630000-2
77211500-7
90612000-0
90610000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
a Lamačská cesta č. 8, 811 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb týkajúcich sa údržby trávnatých porastov, kríkov a stromov, udržiavanie čistoty, poriadku a schodnosti prístupových komunikácií, spevnených plôch (asfaltových, betónových alebo dláždených povrchov) v správe MDV SR. Zároveň zabezpečenie zimnej pohotovosti, odpratávanie snehu, ľadu a posyp posypovým materiálom.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách zmluvy.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 zákona o VO delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti nie je vhodné z dôvodu, že sa jedná o zabezpečenie údržby exteriérových plôch v správe MDV SR počas celého roka, t. j. potreba koordinácie jednotlivých častí by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Vzhľadom k tomu, že rozdelenie zákazky by z hľadiska princípov hospodárnosti nebolo efektívne, verejný obstarávateľ sa rozhodol zákazku obstarať týmto spôsobom a teda zamedziť nárastu cien požadovaných za predmetné služby.
Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
161 558,01 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač (ďalej len "U") musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.
VO pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak U nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa §152 ods. 3 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
U preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.

U predloží vo svojej ponuke doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO ako skeny vo formáte .pdf. cez EVO.

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov (ak neboli predložené skôr) alebo úradne osvedčených kópii, tzn. elektronickou konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.

VO podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), a e) ZVO. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ostatné doklady U predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS, VO v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom portálu oversi.gov.sk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. § 34 ods. 1 písm. a) Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom
je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO.

2. § 34 ods. 1 písm. g) Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. VO požaduje, aby U predložil zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledné 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania v min. súhrnnej výške 130.000,00 eur. Za poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú (napr. služby zimnej údržby a údržbové práce na trávnatých plochách a porastoch ako napríklad kosenie atď. na obdobných pozemkoch).

U v zozname poskytnutých služieb uvedie:
- 1 zmluvu v celkovej hodnote 100.000,00 eur, ktorú poskytoval minimálne vo dvoch objektoch.

U môže vyššie uvedené zmluvy/požiadavky preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.

VO požaduje, aby zoznam obsahoval min:
-názov a sídlo odberateľa, kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail - dobrovoľný údaj), názov zmluvy, predmet poskytnutej služby (opis predmetu poskytnutej služby), doba poskytnutia od do (mesiac/ rok), finančný podiel na poskytnutí služieb, cena poskytnutej služby v eur celkom za požadované obdobie.

V prípade, ak U predkladá/uvádza zmluvu, kt. realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, tzn. poskytovanie služby (zmluvy) začalo pred 3 (tromi) rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia ver. obstarávania (rozhodné obdobie), U v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.

V prípade, ak poskytnutie služby realizoval U ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
2. VO požaduje, aby U predložil Zoznam kľúčových expertov (E) zodpovedných za poskytnutie služby s údajmi o odbornej praxi a odbornej kvalifikácií. U je povinný preukázať splnenie požiadaviek na E č. 1 minimálne 1 (jednou) osobou - objektový vedúci. Min. požiadavky na odbornú prax (prax) a odbornú kvalifikáciu za jednotlivých E, U preukáže predložením:
-profesijných životopisov (CV) alebo ekvivalentných dokladov (ekv.).

E musí preukázať splnenie min. nasledovných podmienok:
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, preukazuje sa dokladom o ukončení vzdelania,
- minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti poskytovania služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, preukazuje sa podpísaným životopisom
- riadil skupinu min.4 ľudí a koordinoval ich činnosti v oblasti poskytovania služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, preukazuje sa životopisom

VO požaduje, aby predložený CV príslušného kľúčového E obsahoval nasledovné údaje: meno a priezvisko príslušného E, história zamestnania/ praxe príslušného E vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie praxe rok a mesiac od-do, pozícia, ktorú príslušný E zastával), praktické skúsenosti E (názov zmluvy/predmetu plnenia, odberateľ/zamestnávateľ, kontaktná osoba odberateľa/zamestnávateľa / tel., email (dobrovoľný údaj)/, popis zmluvy/predmetu plnenia, pozícia na projekte/predmete plnenia, obdobie rok a mesiac od - do), dátum a podpis E.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Na zabezpečenie ponuky sa vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 7.500,00 eur bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy sa bude vyžadovať od úspešného uchádzača predloženie nasledujúcich podkladov:
a) platná zmluva o poistení pre prípad spôsobenia škody pri výkone služby s min. poistným plnením do sumy 20.000,00 eur,
b) doklad preukazujúci skutočnosť, že poskytovateľ zamestnáva minimálne 1 osobu so zdravotným postihnutím,
c) doklady preukazujúce bezúhonnosť osôb, ktorí budú vykonávať predmet Zmluvy - výpisy z registra trestov týchto osôb,
d) v prípade ak úspešný uchádzač uvedie v ponuke, že predmet plnenia bude realizovať bez participácie subdodávateľov pred podpisom zmluvy predloží čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti,
e) doklad preukazujúci pracovnoprávny vzťah medzi úspešným uchádzačom a pracovníkmi vykonávajúcimi práce,

*pokračovanie v bode VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 18.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.08.2022 11:00
Miesto: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže plnou mocou konať v jeho mene, ktorú mu vystavil a podpísal uchádzač.

Zákazka sa realizuje podľa § 66 ods. 7 ZVO (reverzná súťaž), nakoľko vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
pokračovanie k bodu III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
f) doklad o zápise v registri partnerov verejného sektora zákonov pre každého subdodávateľa uchádzača (predloží na požiadanie) pokiaľ takáto situácia nastane.

Doplňujúce informácie k zadávaniu zákazky:
1.VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (ďalej len "EK"), ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania EVO verzia 18.0 (ďalej len "EVO"). Akékoľvek vysvetľovanie v tejto
zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO. VO poskytuje Súťažné podklady (SP) - v profile VO k danej
zákazke.
2.EK môže prebiehať aj podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) do elektronickej schránky U.
3.VO upozorňuje záujemcov/ U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom systému EVO.
4.U predloží vo svojej ponuke všetky doklady a dokumenty ako skeny originálov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte .pdf. cez EVO, pokiaľ nie je určené inak.
5.V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude úspešný U
vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov (ak neboli predložené skôr) alebo úradne osvedčených
kópii, vytvorených zaručenou/ elektronickou konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.
6.U pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO (JED). Ak U preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED, v časti IV JED VO umožňuje vyplniť iba globálny údaj.
7.V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u U, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
8.VO vylúči z verejného obstarávania záujemcu/ U, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/ U uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (§ 40 ods. 6 písm. g) ZVO).
9.Predmetné verejné obstarávanie sa týka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácii ani obstarávania
zameraného na sociálne aspekty.
10.Ak budú v predložených dokumentoch uvedené hodnoty v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia v bode VI.5.
11.Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) uvedená v tomto oznámení je maximálna. VO si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného U bude vyššia ako PHZ.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.06.2022