Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Petržalka
  Predpokladaná hodnota:
57.364,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.06.2022
  Dátum zverejnenia:
04.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
Kutlíkova 17, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Miroslav Cák
Telefón: +421 940999690
Email: office@agmpartners.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať pre verejného obstarávateľa dielo Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka, ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre verejného obstarávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so zmluvou o dielo a jej prílohami, ktoré sú jej neoddeliteľnú súčasťou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
57 364,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať pre verejného obstarávateľa dielo Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka, ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre verejného obstarávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so zmluvou o dielo a jej prílohami, ktoré sú jej neoddeliteľnú súčasťou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby mali v doklade o oprávnení poskytovať službu zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na poskytovanie služieb vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým môže byť:

Doklad o oprávnení poskytovať služby, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytovanie služieb vo vzťahu k predmetu zákazky; uchádzač predloží platné oprávnenie na poskytovanie služieb charakteru predmetu zákazky v zmysle platnej legislatívy SR (Zápisy v registroch SR Obchodnom či Živnostenskom/ Výpis z ORSR, resp. Výpis zo ŽRSR). Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, nie je povinný predkladať vyššie uvedený doklad.

Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO:

Uchádzač doloženým čestným vyhlásením preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienky technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO preukáže uchádzač nasledovne:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam referencií na vykonanie stavebných prác rovnakého, alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (stavebné práce na stavbách občianskej vybavenosti) v celkovom finančnom objeme min 220.000,- EUR bez DPH celkovo za posledné 3 roky pred vyhlásením verejného obstarávania kumulatívne za požadované obdobie.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.06.2022