Javisko amfiteátra na Valachovej ul. v Dúbravke

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
  Predpokladaná hodnota:
70.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.07.2022 12:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.06.2022
  Dátum zverejnenia:
04.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
IČO: 00603406
Žatevná 2, 84402 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Javisko amfiteátra na Valachovej ul. v Dúbravke
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212320-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je navrhnutie,dodanie a montáž nového dreveného javiska pre existujúci exteriérový amfiteáter na Valachovej ul. vmestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Obstarávateľ požaduje vyhotovenie javiska z tropickej dreviny Jatoba ako aj obloženie schodov amfiteátra rovnakým tropickým drevom ako javisko.Konečná úprava drevenej plochy javiska bude olejovaním Tungovým olejom.

Celková dodacia lehota prác amateriálu je do 4 týždňov od odovzdania staveniska.

Samotná montáž javiska na mieste dodania musí prebehnúť do 10 pracovných dní vopred určených obstarávateľom zdôvodu prebiehajúcich kultúrnych podujatí vamfiteátri.

Podrobný opis predmetu zákazky je v Prílohách č. 3a - 3b.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
70 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu tejto výzvy Príloha č. 3a - 3b.

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona overejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky vrovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

Osobné postavenie:

1. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.

2. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) apísm. f) ZVO Verejný obstarávateľ overí na základe informácií zverejne dostupných zdrojov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technická aodborná spôsobilosť:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením názvu zákazky, cien, lehôt dodania, miesta realizácie a odberateľov, kontakt na zodpovednú osobu odberateľa (telefonický kontakt, email kontakt); dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto Zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod 1.:

Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie min. 3 zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru, v kumulatívnom objeme v hodnote 70 000,00 EUR bez DPH, v rozsahu za posledné 3 roky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.07.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SL
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Prílohy tejto výzvy na predkladanie ponúk sú zverejnené v profile zákazky (viď "Dokumenty zákazky"). Ponuka predložená uchádzačom v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO musí obsahovať:

1) list s identifikačnými údajmi uchádzača,
2) doklady požadované verejným obstarávateľom (bod 16 Výzvy na predkladanie cenových ponúk zverejnenej v profile zákazky v časti "Dokumenty zákazky"),
3) Návrh na plnenie kritéria vypracovaný podľa Prílohy č.1 tejto Výzvy zverejnenej v profile zákazky v časti "Dokumenty zákazky",
4) Vyhlásenie uchádzača vypracované podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy zverejnenej v profile zákazky v časti "Dokumenty zákazky",
5) vyplnený, podpísaný a schválený návrh Zmluvy o dielo podľa Prílohy č. 4 tejto Výzvy zverejnenej v profile zákazky v časti "Dokumenty zákazky",
6) podpísané a schválené Všeobecné zmluvné podmienky podľa Prílohy č. 5 tejto Výzvy zverejnenej v profile zákazky v časti "Dokumenty zákazky".

V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť informácie uvedené v zadávaní zákazky.

Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia.

Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť objednávku s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.

Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude cenovo najnižšia.

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

Variantné riešenie sa nepripúšťa.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.

Ponuky sa predkladajú v mene euro.

V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.

Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk.

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v bode II.1.5) tejto Výzvy neuvádza reálnu hodnotu zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená ako aritmetický priemer cien z predložených cenových ponúk. V prípade identifikovania zákazky ako zákazky s nízkou hodnotou do 70 000,- EUR bez DPH, bude zadávateľ prieskumu môcť určiť úspešného uchádzača, s ktorým uzatvorí obchodný vzťah, už pri súhrnnom vyhodnotení cenových ponúk. Úspešná ponuka bude tá, ktorá bude mať najnižšiu cenu s DPH na predmet zákazky (Váha 100 %).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.06.2022