Poskytovanie služieb telefónne prípojky

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
90.382,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.06.2022
  Dátum zverejnenia:
04.07.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Žaneta Trnková
Telefón: +421 960317337
Email: zaneta.trnkova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mosr.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie služieb telefónne prípojky
Referenčné číslo: ÚpIA-EL-3/1-115/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
64200000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie poskytovania pevných hlasových služieb telefónnych prípojok a poskytovania dátových služieb.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
90 382,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jednotlivé objekty verejného obstarávateľa na území Slovenskej republiky, ktoré sú bližšie uvedené v oddiele B.3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie poskytovania pevných hlasových služieb telefónnych prípojok a poskytovania dátových služieb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
90 382,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len ako " zákon o verejnom obstarávaní").

1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o
verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2022 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v IS EVO komisiou na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa (ďalej len komisia) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia prostredníctvom funkcionality IS EVO sprístupní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku informácie o počte predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom všetkých ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému EVO ( ďalej len IS EVO ), v správe Úradu vlády Slovenskej republiky. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné informácie sú zverejnené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
V IS EVO sa za okamih doručenia dokumentov (listín, dokumentov, ponuky, žiadostí, žiadosti o nápravu, podanie námietky a iné) považuje odoslanie daného dokumentu t. j. dátum odoslania = dátum doručenia.

2. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile
verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440974 (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba "profil").
Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na
vypracovanie ponuky ( napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.

3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodu č.
III.1.1.) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED).
Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku prostredníctvom IS EVO.

5. Podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

7. Verejný obstarávateľ podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní, pred začatím postupu verejného obstarávania, uskutočnil prípravné trhové konzultácie . Zápisnice z prípravných trhových konzultácií sú zverejnené na nižšie uvedených adresách:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433090
https://www.mosr.sk/pripravne-trhove-konzultacie/
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.06.2022