Betónové žľaby – cesta Selec

  Zadávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
  Predpokladaná hodnota:
7.576,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.06.2022
  Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
IČO: 37915568
Brnianska 3, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Anetová
Telefón: +421 326509311
Email: sctsk@sctsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Betónové žľaby – cesta Selec
Referenčné číslo: sc/2022/1063
II.1.2) Hlavný kód CPV
44114200-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky bude záväzok dodávateľa dodať betónové žľaby pre vysokú záťaž komplet s príslušenstvom a dopravou do obce Selec, okr. TN.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
7 576,40 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.06.2022