Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica

  Zadávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
422.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.06.2022
  Dátum zverejnenia:
30.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00610411
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Henrieta Klobušická
Telefón: +421 326555864
Email: henrieta.klobusicka@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1355
Hlavná adresa(URL): http://www.nemocnicapb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica
Referenčné číslo: 50/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, ktorá bude riešiť rekonštrukciu nemocnice s poliklinikou v NsP Považská Bystrica po objektoch zameranú na zníženie energetickej náročnosti. Súčasťou predmetu zákazky je aj inžinierska činnosť, súčinnosť pri výbere zhotoviteľa diela a autorský dozor počas realizácie diela. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti B.1.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
422 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, ktorá bude riešiť rekonštrukciu nemocnice s poliklinikou v NsP Považská Bystrica po objektoch zameranú na zníženie energetickej náročnosti. Súčasťou predmetu zákazky je aj inžinierska činnosť, súčinnosť pri výbere zhotoviteľa diela a autorský dozor počas realizácie diela. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti B.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a plánuje financovanie z prostriedkov EŠIF resp. Plánu obnovy a odolnosti.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1)Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO").
2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.
3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 39 ZVO jednotný európsky dokument alebo
b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
5) Ak uchádzač nepredloží dokady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskych subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy prekladať, sú:
-výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y registra trestov,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
2.) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.) Minimálna požadovaná úroveň na § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Uchádzač predloží Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorým preukáže:
Za poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať služby vypracovania projektovej dokumentácie v minimálnej kumulatívnej hodnote plnení 160 000,00 eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálne 1 zákazka - projekt rekonštrukcie budovy alebo časti budovy nemocnice, polikliniky, domova sociálnych služieb, sanatória alebo podobného zdravotníckeho zariadenia v minimálnej hodnote 25 000,00 eur bez DPH.
Zoznam poskytnutých služieb musí pri každej poskytnutej službe obsahovať:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis poskytnutej služby,
c) informáciu, či plnenie zmluvy realizoval ako samostatný poskytovateľ, ako člen skupiny alebo ako subdodávateľ,
d) zmluvnú cenu zákazky a celkovú cenu za skutočne poskytnuté služby v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a cenou za poskytnuté služby sa uvedie dôvod rozdielu) a cenu za poskytnuté projektové práce (tzn. iba práce na DÚR, DSP, DRS a/alebo DSPRS),
e) zmluvný a skutočný termín poskytnutia služby (v prípade rozdielu uviesť dôvod),
f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorého je možné uvedené údaje overiť.

2.) Minimálna požadovaná úroveň na § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač predloží Doklad o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom verejnej súťaže v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
UPOZORNENIE: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákon o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Spôsobilosť vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom verejnej súťaže v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú určené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo. Poistnú zmluvu zodpovednosti projektanta predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy, bude tvoriť prílohu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 16.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.07.2022 10:30
Miesto: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín - zriaďovateľ verejného obstarávateľa.
Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom, ktorý predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v systéme EVO verzia 18.0.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Predmetné verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti a predmet obstarávania je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Vzhľadom na požiadavky kladené na projektovú dokumentáciu/technickú špecifikácie je predmetné verejné obstarávanie zelené.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

3) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmtu zákazky, ktorú má ako subdovdávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. Oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

4) V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 od. 7 písm. b) ZVO (tzv. super reverzná súťaž).

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.

6) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO.

7) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.

8) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI .
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.06.2022