Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Petržalka
  Predpokladaná hodnota:
141.400,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.06.2022
  Dátum zverejnenia:
29.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
Kutlíkova 17, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Miroslav Cák
Telefón: +421 940999690
Email: office@agmpartners.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov
II.1.2) Hlavný kód CPV
33196200-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa vykonať pre verejného obstarávateľa dielo Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov. Dodanie a montáž stoličkových výťahov sa bude realizovať v miestach plnenia uvedených v bode 6. tejto výzvy, ktoré sa zaväzuje dodávateľ vykonať pre verejného obstarávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so zmluvou o dielo a jej prílohami, ktoré sú jej neoddeliteľnú súčasťou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
141 400,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa vykonať pre verejného obstarávateľa dielo Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov. Dodanie a montáž stoličkových výťahov sa bude realizovať v miestach plnenia uvedených v bode 6. tejto výzvy, ktoré sa zaväzuje dodávateľ vykonať pre verejného obstarávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so zmluvou o dielo a jej prílohami, ktoré sú jej neoddeliteľnú súčasťou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby mali v doklade o oprávnení dodávať tovar zapísaný v predmete podnikania, oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým môže byť:

-Doklad o oprávnení dodať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky; uchádzač predloží platné oprávnenie na dodanie tovaru podľa charakteru predmetu zákazky v zmysle platnej legislatívy SR (Zápisy v registroch SR Obchodnom či Živnostenskom/ Výpis z ORSR, resp. Výpis zo ŽRSR). Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, nie je povinný predkladať vyššie uvedený doklad.

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO:
Uchádzač doloženým čestným vyhlásením preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienky technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO preukáže uchádzač nasledovne:
- zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o dodaní tovaru, doplneným dokladom, preukazujúcim jeho dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého bol tovar dodaný.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia pravdivosti uvedených údajov.

- Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam referencií na dodanie tovaru rovnakého, alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (dodanie a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov) v celkovom finančnom objeme min. 220.000,- EUR bez DPH celkovo za posledné 3 roky pred vyhlásením verejného obstarávania kumulatívne za požadované obdobie.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SL
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.06.2022