Sanácia okien MÚ Ružinov

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Predpokladaná hodnota:
185.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.06.2022
  Dátum zverejnenia:
29.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO: 00603155
Mierová 21, 82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová
Telefón: +421 248284405
Email: beata.simorova@ruzinov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6555
Hlavná adresa(URL): www.ruzinov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Sanácia okien MÚ Ružinov
Referenčné číslo: CS 9865/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45421132-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy, energetické a technické zhodnotenie časti opláštenia administratívnej budovy (výmena starých okien za nové spolu so stavebnými úpravami) v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov.
Uchádzač vykoná demontáž pôvodných starých okien, montáž nových okien (trojsklo 40 mm), dodá a osadí predeľovacie panely a spojovacie okenné panely, ďalej vykoná vyspravenie interiérových špaliet, osadí exteriérový aj interiérový parapet, namontuje interiérové žalúzie a zabezpečí odvoz odpadu a jeho ekologickú likvidáciu s potvrdením, pričom táto je zahrnutá v cene predmetu obstarávania.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
185 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy, energetické a technické zhodnotenie časti opláštenia administratívnej budovy (výmena starých okien za nové spolu so stavebnými úpravami) v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov:
časť B prízemie chodba 1 okno,
časť A prízemie 13 miestností vrátane 8 ks deliacich panelov a 12 ks spojovacích okenných panelov,
časť A 1. poschodie 20 miestností vrátane 8 ks deliacich panelov a 12 ks spojovacích okenných panelov,
časť C 3. poschodie 23 miestností vrátane 13 ks deliacich panelov a 12 ks spojovacích okenných panelov,
časť C 4. poschodie 7 miestností vrátane 3 ks deliacich panelov a 1 ks spojovacích okenných panelov 1 ks exteriérový okenný panel
podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 6 a Technickej a funkčnej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 5 Výzvy.

Uchádzač vykoná demontáž pôvodných starých okien, montáž nových okien (trojsklo 40 mm), dodá a osadí predeľovacie panely a spojovacie okenné panely, ďalej vykoná vyspravenie interiérových špaliet, osadí exteriérový aj interiérový parapet, namontuje interiérové žalúzie a zabezpečí odvoz odpadu a jeho ekologickú likvidáciu s potvrdením, pričom táto je zahrnutá v cene predmetu obstarávania.

Úspešný uchádzač poskytne záruku za dodanie predmetu zákazky v dĺžke 5 rokov na fyzikálne vlastnosti profilov a 24 mesiacov na izolačné sklo a plnú funkčnosť okien, dverí, žalúzií, kovania a príslušenstva pri riadnom zaobchádzaní a údržbe, pričom záručná doba začne plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ prevezme od zhotoviteľa dielo ako celok
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou bude realizovaný s využitím informačného systému elektronického
verejného obstarávania ERANET.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.06.2022