Kúrenárske práce a vodoinštalačné práce

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
62.932,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.07.2022 12:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.06.2022
  Dátum zverejnenia:
28.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Patrik Šimek
Telefón: +421 259494863
Email: patrik.simek@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kúrenárske práce a vodoinštalačné práce
Referenčné číslo: A/2022/DI30/13
II.1.2) Hlavný kód CPV
50720000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom Dohody je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa odstraňovanie závad a porúch, ako aj pravidelnú servisnú činnosť na vodoinštalačných a vykurovacích systémoch, ktoré budú zabezpečované počas pracovnej doby, mimo pracovnej doby ako aj v prípade pohotovosti
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
62 932,18 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Viď bod II. 1.4)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu/
úradne osvedčenej kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby, nie staršieho ako tri mesiace, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky. (Výpis z Obchodného alebo živnostenského registra). Uchádzač musí mať v
Obchodnom/Živnostenskom registri zapísaný predmet činnosti, ktorý zodpovedá predmetu zákazky ako napr. prieskum
verejnej mienky.
Právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v registroch nemajú
povinnosť predkladať výpis z Obchodného alebo živnostenského registra.
-Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preverí z informačných systémov
verejnej správy podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov z portálu oversi.gov.sk, ktorý je vedený Ministerstvom investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
1/2
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu čestného vyhlásenia, v ktorom
prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5,
§ 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač uvedie v ,,Zozname poskytnutých služieb plnenia (referencie) preukazujúce poskytnutie služieb rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 (tri) roky, ktoré budú v kumulatívnej hodnote rovnakej alebo vyššej ako 50 000 eur. Uchádzač môže túto podmienku preukázať aj jedným plnením v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 50 000 eur.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.07.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania zameraného na sociálne
aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.06.2022