Klientske centrum MsÚ Galanta

  Zadávateľ:
BYSPRAV spol. s r.o.
  Predpokladaná hodnota:
437.698,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.06.2022
  Dátum zverejnenia:
27.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
BYSPRAV spol. s r.o.
IČO: 36226599
Nová Doba 924/13, 92401 Galanta
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Fukas
Telefón: +421 317804344
Fax: +421 317804344
Email: bysprav@bysprav.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Klientske centrum MsÚ Galanta
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213150-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie klientskeho centra v budove mestského úradu Galanta. Jestvujúca budova je 6 podlažný objekt obdĺžnikového pôdorysu, pričom riešená časť, v ktorej bude umiestnené nové klientske centrum sa nachádza v 1.NP v pôvodnej vstupnej hale a v priestoroch pôvodných kancelárií na 1.NP.. Dispozičné riešenie objektu zostáva zachované na podlažiach 2-6.NP v podstate bez úprav. V rámci 1.NP sa vo vstupnej hale vytvoria kóje do ktorých budú presunuté najvyužívanejšie kancelárie úradu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
437 698,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Galanta
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis stavebných prác množstvá a špecifikácie sú uvedené v prílohách súťažných podkladov, v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
437 698,01 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 01.08.2022
Dátum ukončenia: 14.10.2022
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: .
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení. (ďalej "ZVO"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2.,
resp. ods. 4. a ods. 5. ZVO alebo podľa § 152 ZVO.
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sa nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2,
písm. e) - doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce alebo podľa § 152 ZVO - potvrdenie o zápise v zozname
hospodárskych subjektov.
Doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO sa predkladajú v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: .
§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
1. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač v období 12 mesiacov odo dňa vystavenia
vyjadrenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, že nebol a nie je v nepovolenom debete,
a že jeho bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá vyjadrenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
2. Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne 400 000,- EUR, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverové prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť uchádzačovi úver, ak bude v tomto verejnom obstarávaní úspešným uchádzačom.
Prísľub banky môže uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte voľné finančné prostriedky vo výške minimálne 400 000,- EUR.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky.
Doklady musia byť predložené nie staršie ako 1 mesiac ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
Doklady sa predkladajú v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: .
1) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miesta lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola
vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2) podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súlade s § 35 ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
3) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
4) podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
5) podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle
zabezpečiť subdodávateľom.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2022 kurzom ECB ku dňu uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: .
K bodu 1) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú práce na výstavbe alebo rekonštrukcií objektov pozemných stavieb. Zoznam musí obsahovať minimálne 1 zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote min. 400 000,00 Eur bez DPH.
K bodu 2) § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - Uchádzač predloží platné doklady:
1. Certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou podľa normy EN ISO 9001 v oblasti stavebných prác
2. Certifikát systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality a certifikát systému manažérstva proti korupcii vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality a na systém manažérstva proti korupcii predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality a na systém manažérstva proti korupcii.
Pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným
obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
K bodu 3) - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi: stavbyvedúci, min. 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti pozemné staviteľstvo.
Požaduje sa, aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v oblasti predmetu zákazky, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalentnú obdobnú spôsobilosť uznanú v krajinách Európskej únie. Odbornú kvalifikáciu uchádzač preukáže osvedčením o vykonanej skúške, odbornú prax životopisom a disponibilitu počas realizácie zákazky zmluvou, dohodou alebo čestným vyhlásením.
K bodu 4) podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
Uchádzač predloží platný doklad environmentálneho manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou podľa normy STN EN ISO 14001 v oblasti stavebných prác.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom
členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie environmentálneho manažérstva ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém environmentálneho manažérstva.
Pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným
obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
K bodu 5) - § 34 ods. 1 písm. l) ZVO
Uchádzač predloží zoznam podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom v % - tách, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Podiel subdodávateľsky zabezpečovaných prác uchádzač rozpíše v členení: druh práce, subdodávateľ, hodnota prác vyjadrená v % k ponukovej cene.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V súlade s ust. § 38 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám
uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov. Za podstatné úlohy verejný obstarávateľ určuje: Ostatné konštrukcie a práce-búranie, zvislé a kompletné konštrukcie, vodorovné konštrukcie, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, konštrukcie - drevostavby.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 5
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.07.2022 10:10
Miesto: BYSPRAV spol. s r.o., Nová Doba 924/13, 924 01 Galanta
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v zmysle § 20 ZVO elektronicky prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (IS EVO) -
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemu-evo-5f5.html.
Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní, vrátane predkladania ponúk, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje ZVO.
2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi
predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný
obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
3. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 10 000,00 Eur. Podmienky jej
zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú určené v súťažných podkladoch.
5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany
záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.06.2022