Liečivá pre dýchací systém , Liečivá pre močovopudný systém a pohlavné hormóny

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Predpokladaná hodnota:
257.570,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.06.2022
  Dátum zverejnenia:
27.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335825
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Kasmanová
Telefón: +421 415110193
Email: uvo@fnspza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Liečivá pre dýchací systém , Liečivá pre močovopudný systém a pohlavné hormóny
Referenčné číslo: 040/32/22
II.1.2) Hlavný kód CPV
33670000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky zadávanej v DNS sú Liečivá pre dýchací systém, Liečivá pre močovopudný systém a pohlavné choroby pre potreby FNsP.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
257 570,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33670000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 1
Oxymetazolineint nas1x10 ml (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom)
Fluticasoneaer nau1x120 dávok (fľ.skl.s rozprašovačom)
Mometasoneaer nau1x18 g/140 dávok (fľ.HDPE s rozpr.)
Salbutamolsus inh1x200 dávok (obal Al tlak.)
Salbutamolsol neb1x20 ml/100 mg (liek.skl.)
Formoterolplv icd1x12 g+1x inhalátor (blis.PVC/PVDC)
Fenoterol and other drugs for obstructive airway diseasessol inh1x10 ml/200 dávok (obal kovový)
Formoterol and beclometasoneplv inh1x120 dávok 200/6 g (inhalátor plast.)
Vilanterol and fluticasone furoateplv ido1x30 dávk.inhalátor 184/22 g (strip Al)
Vilanterol and umeclidinium bromideplv ido1x30 dávok 55/22 g (blis.Al)
Olodaterol and tiotropiumbromidesol ihl1x60 vstrekov 2,5/2,5 g (1xnáplň PE/PP+1 opakovane použ.inhalátor)
Beclometasoneaer ora1x200 dávok 100 g/1 dávka (obal Al tlak.+aplik.)
Fluticasonesus inh1x120 dávok 50 g (nád.tlak.Al)
Fluticasonesus inh1x120 dávok 125 g (nád.tlak.Al)
Ipratropium bromidesol inh1x10 ml/200 dávok (obal Al tlakový)
Tiotropium bromidesol inh1x60 vstrekov (1xnáplň PE/PP+1 opakovane použ.inhalátor)
Tiotropium bromideplv icd1x18 g (blis.Al/PVC/Al)
Umeclidinium bromideplv ido1x 55 g + 1 inhalátor (blis.Al)
Alpha- and beta-adrenoreceptor agonistssol inj1x1 ml/50 mg (amp.skl.)
Theophyllinecps plg1x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Theophyllinecps plg1x300 mg (blis.PVC/Al)
Aminophyllinesol inj1x10 ml/240 mg (amp.skl.)
Montelukasttbl flm1x10 mg (blis.Al/Al)
Montelukasttbl mnd1x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Montelukastgra por1x4 mg (vrecko PE/Al/PES)
Guaifenesinsol inj1x10 ml (amp. skl.)
Guaifenesintbl obd1x200 mg (blis.Al/PVC)
Acetylcysteinesol inj1x3 ml/300 mg (amp.skl.)
Ambroxolsir1x100 ml/300 mg
Ambroxoltbl1x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Ambroxolsol inj1x2 ml/15 mg (liek.inj.)
Ambroxolsol pin1x100 ml/750 mg (liek.skl.hnedá)
Codeinetbl1x15 mg (blis.PVC/Al)
Codeinetbl1x30 mg (blis.PVC/Al)
Butamirategto por1x50 ml (fľ.skl. s kvapk.)
Cough suppressants and expectorantstbl1x4 mg/100 mg (blis.Al/PVC)
Dimetindenegto por1x20 ml (fľ.skl.hnedá)
Promethazinetbl flm1x25 mg
Thiethylperazinetbl obd1x6,5 mg (fľ.skl.jant.)
Thiethylperazinesol inj1x1 ml/6,5 mg (amp.skl.)
Cetirizinetbl flm1x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Levocetirizinetbl flm1x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Other antihistamines for systemic usetbl1x2 mg (blis. PVC/Al)
Other antihistamines for systemic usesol inj1x2 ml/1 mg (amp. skl.)
Cyproheptadinetbl1x4 mg
Loratadinetbl plg1x5 mg (blis.OPA/Al/PE/LDPE/Al)
Ketotifentbl1x1 mg (bli.)
Desloratadinesol por1x150 ml/75 mg (fľa.skl.+plast.lyžica)
Desloratadinetbl flm1x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Rupatadinetbl1x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33670000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 2
Natural phospholipidsint etu1x1,5 ml/120 mg (liek.inj.skl.)
Je potrebné, aby tento liek mal distribútor skladom a v prípade akútnej potreby ho dodal do NL bezodkladne.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33641000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 3
Nystatinsup vag1x100 000 IU (strip PVC/PVDC/PE)
Nystatin, combinationscps vam1x500 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Nifurateltbl obd1x200 mg (blis.Al/PVC)
Povidone-iodinesup vag1x200 mg (fólia plastická)
Bromocriptinetbl1x2,5 mg (blis.PVC/Al)
Estriolcrm vag1x15 g (tuba Al+aplikátor)
Progesteronecps mol1x100 mg (blister)
Dydrogesteronetbl flm1x10 mg (blis.PVC/Al)
Trospiumtbl flm1x15 mg (blis.PVC/Al)
Tamsulosincps mdd1x0,4 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Silodosincps dur1x8 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Silodosincps dur1x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Finasteridetbl flm1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Dutasteridecps mol1x0,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33641000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 4
Methylergometrinesol inj1x1ml/0,2mg
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33641000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 5
Dinoprostoneins vag1x10 mg (vre.Al/PE lamin.)
Dinoprostonetbl vag1x3 mg (blis.PE/PE/Al)
Carboprostsol inj1x1 ml/250 g (amp.skl.)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33641000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 6
Atosibancon inf1x37,5mg/5ml
Atosibansol inj1x0,9 ml/6,75 mg (liek.inj.skl.)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 ZVO nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o zaradenie do DNS. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o zaradenie do DNS,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o zaradenie do DNS,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o zaradenie do DNS,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1.1, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verenej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 1.1. písm. a) , je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
1.2.Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.4.Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
1.5.Ak žiadosť o zaradenie do DNS predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6.Vyžaduje sa predloženie skenovaných originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
1.7.Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.8.Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa ZVO účinného do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 ZVO, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.
Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá prístup do portálu oversi.gov.sk uchádzač predkladá vo svojej ponuke všetky doklady žiadané verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom SW PROEBIZ.Bližšie informácie o podmienkach vykonania EA sú špecifikované v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku čiastkovej zákazke, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o účasť v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.
Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25708/summary.
Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/441094 uverejňuje priamy odkaz k predmetnej zákazke.
Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi / uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.
Žiadosti o účasť a ponuky budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie žiadostí o účasť je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom v systéme JOSEPHINE.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tomto postupe prostredníctvom DNS znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok súťaže.
Ďalšie informácie, usmernenia a podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené v súťažnej dokumentácii.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.06.2022