Kalibrácie meradiel na meranie geometrických veličín - PA AGD-1

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
875,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.06.2022
  Dátum zverejnenia:
24.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: npor. Ivan HAVLÍČEK
Telefón: +421 905293774
Email: ivan.havlicek@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kalibrácie meradiel na meranie geometrických veličín - PA AGD-1
Referenčné číslo: 81k-274-6/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
50433000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Je možné predložil cenovú ponuku aj na len jedno alebo viacero meradiel.
Vzor cenovej ponuky je v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
875,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Je možné predložil cenovú ponuku aj na len jedno alebo viacero meradiel.
Vzor cenovej ponuky je v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, čo si overí údajmi z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu; ak údaje zverejnené nie sú, uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovary/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce/dodávať potraviny alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní;
verejný obstarávateľ požaduje preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
do 30 dní odo dňa doručenia objednávky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.06.2022