VE Madunice - oprava strojno-technologických zariadení ovládania klapky na plavebnej komore

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod
  Predpokladaná hodnota:
479.046,14 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.06.2022
  Dátum zverejnenia:
23.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36022047
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 92180 Piešťany
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dana Isteníková
Telefón: +421 337764204
Email: dana.istenikova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
VE Madunice - oprava strojno-technologických zariadení ovládania klapky na plavebnej komore
Referenčné číslo: CS SVP OZ PN 4585/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
50532100-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vykonanie rekonštrukčných a opravárenských prác na jednotlivých zariadeniach klapky plavebnej komory: priamočiare hydromotory, čerpacie agregáty, tesnenia, klapka, rozvodné tlakové potrubia, hydraulický systém ovládania a snímanie polohy klapky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
479 046,14 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43328000-8
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
AA10-8 - Zliatina
43328100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vodná elektráreň Madunice, Plavebná komora, okres: Hlohovec, Región: Dolné Považie, kraj: NUTS kód SK021 Trnavský kraj.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vykonanie rekonštrukčných a opravárenských prác na jednotlivých zariadeniach klapky plavebnej komory: priamočiare hydromotory, čerpacie agregáty, tesnenia, klapka, rozvodné tlakové potrubia, hydraulický systém ovládania a snímanie polohy klapky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
479 046,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1)Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač splnenie podmienky účasti podľa tohto bodu preukáže dokladom, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač v predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil služby alebo práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovom objeme spolu minimálne vo výške 470 000,00 € bez DPH, pričom minimálne jedna služba alebo práca rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky bola uskutočnená v minimálnej hodnote 100 000,00 € bez DPH.

Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením zoznamu služieb alebo prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (za rozhodné obdobie sa považuje obdobie posledných piatich predchádzajúcich rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania).

Za služby alebo práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú služby alebo práce na hydraulických systémoch a zariadeniach, elektro-technických systémoch a zariadeniach, výroba, oprava a údržba sortimentu hydraulických prvkov.

Zoznam poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní týchto služieb alebo stavebných prác a ich zhodnotení podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom
-bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia,
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich poskytnutí alebo uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Súčasťou referencie musí byť uvedenie osoby odberateľa a jej kontaktu (mail a telefón), aby bolo možné referenciu overiť.

Ak uchádzač disponuje referenciou resp. dôkazom o poskytnutí služieb alebo stavebných prác v inej mene, než v EUR, uchádzač v zozname stavebných prác alebo služieb uvedenie cudziu menu ako aj jej prepočet na EUR. Pri prepočte sa použije priemerný kumulatívny ročný kurz Európskej centrálnej banky platný v roku, v ktorom bolo protokolárne odovzdané dielo. V prípade, že dielo bolo protokolárne odovzdané v roku 2022, pri prepočte sa použije mesačný kumulatívny kurz Európskej centrálnej banky za ten mesiac roku 2022, v ktorom bolo dielo odovzdané. Kurzy sú dostupné napríklad na https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov.

2)Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní

Uchádzač splnenie podmienky účasti podľa tohto bodu preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie služieb alebo prác.
Uchádzač predloží zoznam minimálne 1 kvalifikovanej osoby zodpovednej za riadenie služieb alebo prác, ktorá spĺňa nasledovné kritériá:
má minimálne 60 mesačnú odbornú prax na pozícii stavbyvedúceho so službami/prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a súčasne
má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na elektrotechnické zariadenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže horeuvedené požiadavky predložením nasledovných dokladov:
-životopis, ktorý bude obsahovať minimálne:
meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za riadenie služieb alebo prác,
prehľad požadovanej odbornej praxe v pozícii stavbyvedúceho s uvedením
identifikačných a kontaktných údajov objednávateľa služieb/prác,
stručného opisu predmetu projektu/zmluvy,
pracovnej pozície vrátane opisu pracovnej náplne.
času realizácie projektu/plnenia zmluvy (spolu minimálne 60 mesiacov) - verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač uviedol aj deň začatia a skončenia plnenia realizovania služieb/prác, nakoľko v prípade uvedenia obdobia napr. od 01/2021 do 12/2021 verejný obstarávateľ uzná len desať mesiacov realizovania prác alebo služieb - z tohto časového rozmedzia bude mať verejný obstarávateľ za preukázané, že stavebné práce alebo služby boli poskytnuté v trvaní desiatich mesiacov (február november 2021). Bez uvedenia dňa začatia a skončenia plnenia projektu verejný obstarávateľ nebude vedieť, či stavebné práce alebo služby boli realizované od 31.01.2021 do 01.12.2021 (desať mesiacov) alebo od 01.01.2021 do 31.12.2021 (dvanásť mesiacov).
-doklad preukazujúci oprávnenie osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác vykonávať činnosť stavbyvedúceho v odbore Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na elektrotechnické zariadenia vydaný v rozhodnom čase príslušným orgánom štátu, v ktorom boli uskutočnené stavebné práce, ktorými táto osoba preukázala odbornú prax podľa predchádzajúceho bodu tejto podmienky účasti.

Uchádzač zároveň za stavbyvedúceho predloží čestné vyhlásenie, podpísané daným stavbyvedúcim alebo jeho zamestnávateľom, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní, bude sa tento stavbyvedúci priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy. Táto povinnosť je zároveň uvedená v zmluve o dielo, ktorá bude uzatvorená ako výsledok tohto verejného obstarávania.

Ak osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác preukázala odbornú prax na pozícii stavbyvedúceho podľa predchádzajúceho bodu tejto podmienky účasti realizovaním stavebných prác
-vo viacerých štátoch, predloží doklady oprávňujúce túto osobu v rozhodnom čase vykonávať činnosť stavbyvedúceho v odbore Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na elektrotechnické zariadenia z každého tohto štátu,
-ako tzv. hosťujúci stavbyvedúci, predloží doklady oprávňujúce túto osobu v rozhodnom čase vykonávať činnosť stavbyvedúceho v odbore Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na elektrotechnické zariadenia ku každej takejto stavbe.

V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky.
Do systému sa vkladajú len kópie predmetných dokumentov, verejný obstarávateľ nevyžaduje elektronickú konverziu ani zaručený podpis, môže však požiadať uchádzača o doručenie všetkých dokladov predložených v ponuke aj v elektronickej forme prostredníctvom zaručenej konverzie za účelom overenia originality dokladov.
V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a Vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR na zaistenie BOZP pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia považované za vyhradené technické zariadenia.
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, v rozsahu E2, triedy objektov A; a výroba technických zariadení elektrických v rozsahu E 4.1 elektrické rozvádzače, triedy objektov A; činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky, montáž a rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení skupiny Ab1, b2, e, Bb1, b2, e1, e2, f1, f2, f3.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.07.2022 10:30
Miesto: SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, 1. posch., kanc.č. 204
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom poverenia (splnomocnenia) na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.06.2022