Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu k. ú. Jedľové Kostoľany

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
730,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.07.2022 13:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.06.2022
  Dátum zverejnenia:
23.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Melišeková
Telefón: +421 961325506
Email: viera.melisekova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu k. ú. Jedľové Kostoľany
Referenčné číslo: CPNR-2022/002305-017
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu k. ú. Jedľové Kostoľany.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
730,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, katalógové číslo 17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest v množstve cca 0,3 tony, parcela reg. KN-C parc. číslo 1756, v k. ú. Jedľové Kostoľany, medzi obcami Jedľové Kostoľany a Obyce, v starej banskej šachte a na jej svahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.07.2022 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Výzva na predloženie ponuky je zverejnená na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/26700/summary.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.06.2022