Mäso a mäsové výrobky

  Zadávateľ:
Psychiatrická nemocnica Hronovce
  Predpokladaná hodnota:
145.360,86 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.07.2022 12:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.06.2022
  Dátum zverejnenia:
22.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00607266
Dr. J. Zelenyáka 65, 93561 Hronovce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Holopová
Telefón: +421 367577288
Email: maria.holopova@pnh.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3980
Hlavná adresa(URL): www.pnh.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
RV ACQUISITION s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 48045993
Kvetná 5417/64 , 93401 Levice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Malík
Telefón: +421 918924238
Email: obstaravanie@rvacquisition.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3980
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.pnh.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Mäso a mäsové výrobky
Referenčné číslo: VO/08/2022/JM
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka potravín Mäso a mäsové výrobky, ako: bravčové plece, bravčové stehno, bravčové karé, bravčová krkovička, bravčový bôčik, bravčové kosti, bravčová pečeň, hovädzie zadné, hovädzie predné, bravčové koleno, bravčová masť, bravčová klobása, párky, špekáčiky, salámy rôzne druhy, šunka rôzne druhy, debrecínska pečienka, tlačenka, údená krkovička, údená slanina, pečeňový syr, oravská slanina, oškvarky, jaternice, údené koleno, šunková pena a ďalšie.
Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
145 360,86 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15000000-8
15100000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi tovar potraviny, mäso a mäsové výrobky, na adresu: Psychiatrická nemocnica Hronovce, ul. Dr. J. Zelenyáka 65, Hronovce 935 61.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka potravín Mäso a mäsové výrobky, ako: bravčové plece, bravčové stehno, bravčové karé, bravčová krkovička, bravčový bôčik, bravčové kosti, bravčová pečeň, hovädzie zadné, hovädzie predné, bravčové koleno, bravčová masť, bravčová klobása, párky, špekáčiky, salámy rôzne druhy, šunka rôzne druhy, debrecínska pečienka, tlačenka, údená krkovička, údená slanina, pečeňový syr, oravská slanina, oškvarky, jaternice, údené koleno, šunková pena a ďalšie.
Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
145 360,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a) až f)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
uvedené v SP
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: neaplikuje sa
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.07.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.07.2022 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na kontaktnej adrese: Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce, miestnosť bude určená v deň otvárania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk spôsobom podľa bodu 23.3 a v rozsahu podľa bodu 23.4 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponuke uchádzačov, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a neuzavrieť Kúpnu zmluvu na dodanie tovaru so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v predložených ponukách presiahnu objem finančných prostriedkov na dodanie predmetu zákazky uvedenú v bode 3.1 súťažných podkladov.
Proces zadávania tejto zákazky, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady sa riadi príslušnými ustanoveniami ZVO a súvisiacimi predpismi.
Verejný obstarávateľ, podľa § 41 ods.1 písm. a) ZVO, vyžaduje, aby uchádzači v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO.
Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa bodu 34.4, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety. Vzhľadom na elektronickú komunikácia sa deň odoslania považuje za deň doručenia žiadosti.
Podmienky účasti sú určené v nasledujúcej časti súťažných podkladov KAPITOLE A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV a / alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Zapísanie konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora overuje verejný obstarávateľ v informačnom systéme verejnej správy Register partnerov verejného sektora, ktorý spravuje a prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.06.2022