Rozšírenie Cisco CUCM a WiFi riešenie pro lokality KaMO

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.384.365,35 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.08.2022 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.06.2022
  Dátum zverejnenia:
22.06.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Baxant
Telefón: +421 250944575
Email: miroslav.baxant@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rozšírenie Cisco CUCM a WiFi riešenie pro lokality KaMO
Referenčné číslo: SE-VO2-2022/002297
II.1.2) Hlavný kód CPV
75100000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
A. Rozšírenie existujúceho riešenia Cisco CUCM, ochrana investície a dodržanie zavedeného štandardu
B. WiFi riešenie pre lokality KAMO s poskytnutím riadeného prístupu na internet pre návštevníkov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 384 365,35 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32232000-8
32323000-3
32323300-6
48500000-3
32400000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lokality v rámci Slovenskej republiky (Okresné úrady) adresy sú uvedené v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky, technické parametre predmetných súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vybavenie a realizácia Projektu KC3.
A.) Rozšírenie existujúceho riešenia Cisco CUCM, ochrana investície a dodržanie zavedeného štandardu
B.) WiFi riešenie pre lokality KAMO s poskytnutím riadeného prístupu na internet pre návštevníkov

k A.) Rozšírenie existujúceho riešenia Cisco CUCM, ochrana investície a dodržanie zavedeného štandardu
Pre potreby vnútorného rozvoja v oblasti verejnej správy plánuje Ministerstvo vnútra SR rozšíriť svoju videokonferenčnú platformu na úroveň krajských a okresných úradov, a to v rozsahu:
28 miestností (typ č. 1) vybaviť videokonferenčným zariadením pre 5-7 ľudí s dvoma zobrazovacími jednotkami s uhlopriečkou min. 55 pevne nainštalovanom na stene,
10 miestností (typ č. 2) vybaviť videokonferenčným zariadením pre 5-7 ľudí so zobrazovacou jednotkou s uhlopriečkou min. 55 a dotykovou zobrazovacou jednotkou s funkciami elektronickej tabule s uhlopriečkou min. 65 tabule umiestnenou na mobilnom stojane
v zodpovedajúcom rozsahu doplniť licenčné a technické (kanály zmiešavača, vonkajšie volania atď.) kapacity centrálneho riadiaceho systému, vrátane licencií pre dodávané video zariadenia a doplnkových osobných licencií pre koncových používateľov a rozšíriť centrálny systém o funkciu neplánovaných videokonferencií
Ministerstvo vnútra SR dlhodobo prevádzkuje hlasovo-videokonferenčný systém Cisco Unified Call Manager (Cisco CUCM), preto je požadované, aby dodávané zariadenia boli kompatibilné s existujúcim riešením a podporovali všetky služby systému, vrátane služieb plánovania, služieb komfortu, integrovanej technickej správy a riadenia konfigurácií a ďalších funkcií poskytovaných platformou Cisco v plnom rozsahu a bez obmedzení vyplývajúcich z prípadnej registrácie prostredníctvom otvorených API určených pre prepájanie s prostrediami tretích strán.

k B.) WiFi riešenie pre lokality KAMO s poskytnutím riadeného prístupu na internet pre návštevníkov
Spolu so zavedením videokonferenčných služieb plánuje rezort poskytnúť návštevníkom možnosť riadeného prístupu na internet prostredníctvom WiFi.
Vzhľadom k zavedenému štandardu už prevádzkovanému riešeniu založenému na centrálnych WiFi radičoch platformy Cisco WLC + Cisco Prime - je požadované, aby dodávané prístupové body podporovali všetky služby systému, vrátane centrálnej konfigurácie, riadenia životného cyklu, overovania a ďalších funkcií systému (plná kompatibilita s existujúcou infraštruktúrou).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 384 365,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: EK2019010011
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov nadobudnutých verejným obstarávateľom poskytovaných z fondov Európskeho spoločenstva, grant EK2019010011 k projektu číslo KC3, prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov, z príspevku štátneho rozpočtu ako aj z iných prípadných prostriedkov verejného obstarávateľa.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona týkajúce sa osobného
postavenia sú uvedené v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.08.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2022 10:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda ak verejný
obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť Informačného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný
obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je možné v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania zverejniť doplňujúce informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných
podkladoch, ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa.

3.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k súťažným podkladom a všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a to prostredníctvom
ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa, ktorého webova adresa je uvedená v bode I.1) tohto oznámenia pod
názvom: "Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):"

4.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona
prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v elektronickom prostriedku JOSEPHINE preto považuje okamih jej odoslania v elektronickom prostriedku JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

5.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE. Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a je vložená do elektronického prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese uvedenej v bode I.3) tohto oznámenia. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE.

6. Podľa § 20 ods.4 zákona: "Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a
autentifikácie pristupujúcej osoby." Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v
manuáloch elektronického prostriedku JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané
na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.06.2022