9 miestne motorové vozidlo

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
23.333,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.06.2022
  Dátum zverejnenia:
22.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Rumanovský
Telefón: +421 376922992
Email: miroslav.rumanovsky@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3011
Hlavná adresa(URL): www.unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
9 miestne motorové vozidlo
Referenčné číslo: 07144/2022/VOaKI
II.1.2) Hlavný kód CPV
34100000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodanie 1 ks nového 9-miestneho osobného motorového vozidla pre SOŠ techniky a služieb, Cintorínska, Nitra podľa špecifikácie uvedenej v prílohe výzvy na predkladanie ponúk.
Lehota plnenia - do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
23 333,33 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom výzvy je nákup 1 ks 9-miestneho osobného motorového vozidla pre SOŠ techniky a služieb, Cintorínska, Nitra s nasledovnými minimálnymi technickými parametrami a ostatnou výbavou vozidla alebo ekvivalent;
Motor - diesel
Zdvihový objem valcov do 2 000 cm3
Výkon motora v kw min 75 kW
Prevodovka manuálna

Minimálna výbava vozidla:
Airbag vodiča, spolujazdca
ABS, EBD a TCS
Manuálna klimatizácia
Asistent rozjazdu do kopca
Rádio AM/FM/DAB s ovládaním na volante
Imobilizér
Predné hmlovky
Halogénové predné svetlomety
Parkovacie senzory vzadu
Výškovo a bedrovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie
Tónované sklá okien od B-stĺpika
Elektrické ovládanie predných okien
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Predné a zadné lapače nečistôt
Povinná výbava
Zadné koberce
16" disky
Bočné posuvné dvere na pravej strane
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Momentom doručenia zásielky pre účely tohto verejného obstarávania, v súlade s funkcionalitou systému EVO, sa rozumie odoslanie zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ alebo záujemca, resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry dispozície adresáta.

2.Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená k príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/442822, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom zákazky.

3.Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a ostatnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

5. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.

6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené prijímateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené prijímateľom a poskytne prijímateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.

7. Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.06.2022