Základná analýza a návrh konsolidácie CDA

  Zadávateľ:
Univerzitná knižnica v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
30.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.07.2022 12:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.06.2022
  Dátum zverejnenia:
22.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná knižnica v Bratislave
IČO: 00164631
Michalská 1, 81417 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Halmo
Telefón: +421 949581914
Email: halmo@obstarame.sj
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Základná analýza a návrh konsolidácie CDA
Referenčné číslo: OM22UKB032
II.1.2) Hlavný kód CPV
71241000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vypracovanie Základnej analýzy CDA a Návrhu konsolidácie CDA.
Cieľom Základnej analýzy CDA je:
posúdenie efektívnosti existujúceho riešenia CDA s prihliadnutím na nové technológie a trendy v oblasti LTP archívov.
Cieľom Návrhu konsolidácie CDA je:
zjednodušenie a zefektívnenie IT infraštruktúry CDA a zníženie prevádzkových nákladov na HW a SW v dvoch geograficky vzdialených identických lokalitách.
o Rozsah požadovaných činností vykonaných v rámci Základnej analýzy CDA a Návrhu konsolidácie CDA je uvedený nižšie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Vypracovanie Základnej analýzy CDA a Návrhu konsolidácie CDA.
Cieľom Základnej analýzy CDA je:
posúdenie efektívnosti existujúceho riešenia CDA s prihliadnutím na nové technológie a trendy v oblasti LTP archívov.
Cieľom Návrhu konsolidácie CDA je:
zjednodušenie a zefektívnenie IT infraštruktúry CDA a zníženie prevádzkových nákladov na HW a SW v dvoch geograficky vzdialených identických lokalitách.
o Rozsah požadovaných činností vykonaných v rámci Základnej analýzy CDA a Návrhu konsolidácie CDA je uvedený nižšie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie
Podľa § 32 ods. 1 ZVO:
o písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu,
o písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznam rovnakých alebo obdobných poskytnutých služieb (napr. Návrh HW a SW infraštruktúry, Konsolidácia HW a SW,...).

Účastník preukáže, že je schopný dodávať technológiu ukladania minimálne od dvoch výrobcov resp. dodávateľov HW (vendorov).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Účastník preukáže minimálne 1 skúsenosť, ktorej predmetom bolo riešenie problematiky porovnateľnej s problematikou riešenou prostredníctvom tejto súťaže.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.07.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.06.2022