Pumptracková dráha Liptovský Mikuláš

  Zadávateľ:
Mesto Liptovský Mikuláš
  Predpokladaná hodnota:
142.573,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.06.2022 14:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.06.2022
  Dátum zverejnenia:
21.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Brtáň
Telefón: +421 445565303
Fax: +421 445621396
Email: obstaravanie@mikulas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4971
Hlavná adresa(URL): https://www.mikulas.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Pumptracková dráha Liptovský Mikuláš
Referenčné číslo: 2022/4975/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie pumptrackovej dráhy v meste Liptovský Mikuláš. Projekt predpokladá využitie územia na stavbu bicyklovej dráhy typu pumptrack. Takáto dráha sa skladá principiálne z terénnych vĺn a klopených zákrut. Terénne vlny môžu byť rôzneho tvaru, výšky a vzdialenosti medzi jednotlivými vlnami. Správne rozmiestnenie a tvar vĺn je kľúčové pre výsledný charakter dráhy. Terénne vlny sú umiestnené hlavne v priamom smere . Zmena smeru je spravidla realizovaná klopenými zákrutami, tak aby bolo možné dráhu prechádzať takým spôsobom, aby výslednica odstredivej a normálovej gravitačnej sily pôsobila kolmo na terén.
Delenie stavebných objektov :
SO 01 VEĽKÝ PUMPTRACK
SO 02 DETSKÝ PUMPTRACK
SO 03 OKOLITÉ PLOCHY PUMPTRACKU
Podrobný opis je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
142 573,55 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybudovanie pumptrackovej dráhy v meste Liptovský Mikuláš. Projekt predpokladá využitie územia na stavbu bicyklovej dráhy typu pumptrack. Takáto dráha sa skladá principiálne z terénnych vĺn a klopených zákrut. Terénne vlny môžu byť rôzneho tvaru, výšky a vzdialenosti medzi jednotlivými vlnami. Správne rozmiestnenie a tvar vĺn je kľúčové pre výsledný charakter dráhy. Terénne vlny sú umiestnené hlavne v priamom smere . Zmena smeru je spravidla realizovaná klopenými zákrutami, tak aby bolo možné dráhu prechádzať takým spôsobom, aby výslednica odstredivej a normálovej gravitačnej sily pôsobila kolmo na terén.
Delenie stavebných objektov :
SO 01 VEĽKÝ PUMPTRACK
SO 02 DETSKÝ PUMPTRACK
SO 03 OKOLITÉ PLOCHY PUMPTRACKU
Podrobný opis je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s ustanovením § 32 ZVO :
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia:
a)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky,
b)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
1.3. Verejnému obstarávateľovi je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), tzn. že uchádzač nie je povinný predkladať doklad v zmysle § 32 ods. písm. e) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.06.2022 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Výzva na predkladanie ponúk - súťažné dokumenty sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/26573/summary. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
3. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba
autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie o autentifikácii uchádzača sú podrobne vymedzené v bode 12. Výzvy na predkladanie ponúk.
4.Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy. V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.06.2022