Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
168.219,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.06.2022
  Dátum zverejnenia:
21.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
IČO: 35946024
Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Bibiana Lovičová
Telefón: +421 335315364
Email: lovicova.bibiana@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): http://www.javys.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit
Referenčné číslo: 441380
II.1.2) Hlavný kód CPV
79211000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb za účtovné obdobie rokov 2022, 2023 a 2024 v nasledovnom rozsahu: posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa; preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva; audit účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke; posúdenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe; transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS; vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv a ostatné služby spojené s účtovnou závierkou.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
168 219,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb za účtovné obdobie rokov 2022, 2023 a 2024 v nasledovnom rozsahu: posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa; preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva; audit účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke; posúdenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe; transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS; vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv a ostatné služby spojené s účtovnou závierkou.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač predloží oprávnenie poskytovať služby (vo vzťahu k predmetu zákazky).

2.Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o:
a) neuloženom zákaze účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenom konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
b) neexistencii konfliktu záujmov,
c) neexistencii dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž medzi uchádzačom a iným hospodárskym subjektom.

Uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti predloží vyplnený formulár PONUKA (vrátane príloh, ak sa vyžadujú), ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov.

Bližšie informácie o podmienkach účasti sú uvedené v časti 5. súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky (vo výške min 300 000 EUR), za ktoré sú účtovné výkazy dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

2. Uchádzač predloží potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu (vo výške min 200 000 EUR), uzavretom v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite.

Uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti predloží vyplnený formulár PONUKA (vrátane príloh, ak sa vyžadujú), ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov.

Bližšie informácie, vrátane minimálnych požadovaných úrovní štandardov, sú uvedené v časti 5. súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (vo výške min 160 000 EUR bez DPH) od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona a o verejnom obstarávaní, ktorá zahŕňa činnosti: - preverovanie účtov a zostavenej účtovnej závierky; audit súvahy podľa IFRS; vypracovanie správy pre vedenie účtovného subjektu o účtovaní rezerv.

2. Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby: držiteľov licencie oprávňujúcej na vykonávanie auditu; účtovného znalca, ktorý je držiteľom certifikátu CISA.

Uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti predloží vyplnený formulár PONUKA (vrátane príloh, ak sa vyžadujú), ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov.

Bližšie informácie, vrátane minimálnych požadovaných úrovní štandardov, sú uvedené v časti 5. súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne cez IS EVO.

2.Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom vyplneného formulára "PONUKA" (vrátane príloh, ako sa vyžadujú), ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 súťažných pokladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.

3. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb tvorí samostatnú prílohu č. 7 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.

4.Predmetné verejné obstarávanie nie je:
- zelené verejné obstarávanie
- obstarávanie inovácií
- obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.06.2022