Nákup 3 ks meteorologických staníc a terénnych vozidiel PICK UP 4x4

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
656.800,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.07.2022 08:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.06.2022
  Dátum zverejnenia:
21.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Juraj Janík
Telefón: +421 2960317663
Email: juraj.janik@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup 3 ks meteorologických staníc a terénnych vozidiel PICK UP 4x4
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-85-48/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
38100000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky je nákup 3 súprav meteorologických staníc sondážnych systémov, ktoré budú
prepravované na vozidlách typu PICK UP s pohonom 4x4. Podrobný opis predmetu oboch častí tejto zákazky je
uvedený v súťažnej dokumentácii - oddiel: B.2 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
656 800,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Meteorologická stanica sondážny systém
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38120000-2
38127000-1
38126300-7
38128000-8
38124000-0
38126400-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 9994 Nemšová, Ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup Meteorologických staníc - sondážne systémy v počte - 3 ks podľa opisu uvedeného v súťažných
podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
535 931,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vozidlo PICK UP 4x4
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34113200-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 9994 Nemšová, Ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup 3 vozidiel PICK UP 4x4
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
120 869,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti v tomto verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov na niektorú časť alebo na obidve časti tejto súťaže sú uvedené v Oddiele: A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.07.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.07.2022 09:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez informačný systém EVO (ďalej len IS EVO) na
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemu-evo-5f5.html a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača sa
všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez tento systém. Na účasť v súťaži je potrebné sa na web stránke https://www.uvo.gov.sk/ zaregistrovať a pokračovať ďalej v zmysle príručiek a video návodov na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/
videonavody-5f9.html v EVO a v súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky.
2.Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO.
3.Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii (sú zverejnené) odo dňa vyhlásenia tohto verejného
obstarávania v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.
4. Zábezpeka sa nevyžaduje.
5.Otváranie ponúk je v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t. j. bude vykonané bez
účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
6.Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní
vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že
uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku
súťaž.
7. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. Počet častí predmetu zákazky, ktoré je možné zadať jednému
uchádzačovi nie je obmedzený. Uchádzači môžu predložiť ponuky na ktorúkoľvek jednu časť predmetu zákazky
alebo na niekoľko ktorýchkoľvek častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky. Uchádzač
musí predložiť ponuku na celý požadovaný rozsah jednotlivých častí predmetu zákazky.
8. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa
tohto oddielu oznámenia môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj
Jednotným európskym dokumentom ("JED").
9. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
10. Verejný obstarávateľ neuzavrie kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora.
11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.06.2022