Tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií

  Zadávateľ:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
7.150.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.06.2022
  Dátum zverejnenia:
21.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31340822
Brečtanová 1, 83007 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kadrliaková, PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Telefón: +421 902901680
Email: evotipos@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.tipos.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obchodná spoločnosť prevádzkujúca číselné lotérie, internetové hry a iné hazardné hry.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií
Referenčné číslo: zreby/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
79800000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a algoritmov s tým spojených s environmentálnymi aspektmi, v súlade so zadávacími podmienkami pre tlač žrebov ako aj postúpenie súvisiacich licencií.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 150 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
22458000-5
79822500-7
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a algoritmov s tým spojených s environmentálnymi aspektmi, v súlade so zadávacími podmienkami pre tlač žrebov ako aj postúpenie súvisiacich licencií.
Pre emisie žrebov sú určené nasledovné typy papierov:
-standard (typ papiera 10 pt C1S+);
-foil (typ papiera 10 pt C1S);
-holographic alebo jeho efekt (typ papiera 10 pt C1S);
-fluorescent špeciálny efekt (typ papiera 10 pt C1S);
-metallic ink špeciálny efekt (typ papiera 10 pt C1S).
Jednotlivé plnenia predmetu zákazky budú zadávané účastníkom rámcovej dohody formou objednávok.
Ďalšie informácie k opisu predmetu zákazky sú uvedené vo Zväzku 3. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Jednotková cena v EUR bez DPH za 1000 ks stieracích žrebov pre každú jednotlivú emisiu uvedenú v Prílohe č. 7 súťažných podkladov.
Relatívna váha: 100 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 150 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov), alebo podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nedovoľuje vyplniť iba globálny údaj.

1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.5 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ak takúto osobu využíva na preukázanie podmienok účasti podľa § 33 a/ alebo § 34 zákona o verejnom obstarávaní.

1.6 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.7 Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z., a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: S ohľadom na obmedzený počet znakov sú podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: S ohľadom na obmedzený počet znakov sú podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2022 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční formou "on-line" sprístupnenia ponúk bez fyzickej účasti uchádzačov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváraním ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie, pričom systém IS EVO automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle ju všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. K podmienkam účasti - JED:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že ak hospodársky subjekt za účelom dočasného nahradenia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, predkladá jednotný európsky dokument, nepovoľuje sa vyplnenie len oddiel - Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.
Hospodársky subjekt vytvorí odpoveď na dokument JED výzva pomocou Modulu JED vo verejnej zóne. Postup vytvorenia odpovede je dostupný v Príručke k funkcionalitám webového sídla úradu zverejnenej na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu, najmä no nielen v rozsahu informácií uvedených v bode 6.2 Modul JED prístupný vo verejnej zóne a podbode 6.2.2 Akcie Modulu JED pre HS vo verejnej zóne dokumentu.

2. Zákazka je zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm b) a v súlade s ust. § 83 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní t.j. s opätovným otváraním rámcovej dohody uzavretej s viacerými uchádzačmi (s uchádzačmi, ktorí sa umiestnia po vyhodnotení ponúk na prvom až treťom mieste v poradí podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, za predpokladu dostatočného množstva ponúk).

3. Doplňujúce informácie k Oddielu 1, bod 1.3) Komunikácia:
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutočňuje písomne prostredníctvom informačného systému EVO, ver. 18,0 (ďalej iba systém EVO) s výnimkou predkladania fyzických vzoriek za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní, bližšie uvedenej v bode 3.4.1., Časti 1.3 Podmienky účasti súťažných podkladov.
Systém EVO spĺňa požiadavky elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Za komunikáciu prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa nepovažuje e-mailová komunikácia.
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a účastníkmi už uzavretej rámcovej dohody sa v opätovnom otváraní súťaže (s výnimkou predkladania fyzických vzoriek v opätovnom otváraní súťaže) taktiež bude uskutočňovať systémom EVO.

4. Spôsob predkladania ponúk (elektronickej podoby resp. listinnej podoby) je uvedený v bode 19., Časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Uchádzači sú povinní pred odoslaním ponuky cez systém EVO vyplniť aj Štruktúru ponuky (štruktúrované kritériá), kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií.

6. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody s opätovným otvorením súťaže podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s najviac tromi (3) uchádzačmi.
Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie (48) štyridsaťosem mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, resp. do výšky rozpočtových prostriedkov, ktoré sú stanovené verejným obstarávateľom na 7.150.000,00 EUR bez DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Rozpočtové prostriedky podľa predchádzajúcej vety sú spoločné pre všetkých účastníkov rámcovej dohody s opätovným otváraním súťaže.

7. Bližšie informácie o postupe v opätovnom otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch - Zväzok 1, Časť 1.1 Pokyny pre uchádzačov, Článok VIII. Postup po uzavretí rámcovej dohody v opätovnom otváraní súťaže.

8. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 200.000 EUR (slovom dvestotisíc eur).
Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené vo Zväzku 1, Časť 1.1 Pokyny pre uchádzačov, Článok III Príprava ponuky, bod 17 Zábezpeka k ponuke súťažných podkladov.

9. Vzhľadom na podmienky účasti a podmienky plnenia zmluvy ide o zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.06.2022