Koncové prvky audio a videotechniky v objekte Severných hradieb

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
301.636,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.07.2022 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.06.2022
  Dátum zverejnenia:
21.06.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martina Čaplová
Telefón: +421 259722363
Email: martina.caplova@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/441794
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/441794
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Koncové prvky audio a videotechniky v objekte Severných hradieb
Referenčné číslo: 1476/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
32320000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a inštalácia koncových prvkov ozvučenia a videotechniky s ich príslušenstvom v rekonštruovanom objekte Severných hradieb Bratislavského hradu, ich inštalácia a montáž do prevádzkyschopného stavu na už zabudované káblové rozvody. Predmetom dodávky sú aj bezdrôtové mikrofóny a prenosné nahrávacie/live stream videoštúdio.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
301 636,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32321200-1
32323300-6
32340000-8
51310000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru je budova Budova na Severných hradbách v areáli Bratislavského hradu NKP, pričom bližšia špecifikácia miesta plnenia je uvedená v návrhu zmluvy.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a inštalácia koncových prvkov ozvučenia a videotechniky s ich príslušenstvom v rekonštruovanom objekte Severných hradieb Bratislavského hradu, ich inštalácia a montáž do prevádzkyschopného stavu na už zabudované káblové rozvody. Predmetom dodávky sú aj bezdrôtové mikrofóny a prenosné nahrávacie/live stream videoštúdio.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač sa môže zúčastniť verejného obstarávania, len ak spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 152 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá záujemca doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), b) c) a e) zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. Podľa ustanovenia § 32 ods. 3, druhá veta, ak záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (t. j. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace), je povinný na účely preukázania podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov sú vymedzené v § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov sú:
a) ak ide o fyzickú osobu
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b) ak ide o právnickú osobu
1. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2. identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3. označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
Údaje podľa druhej vety § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača v plnom rozsahu za účelom uzavretia zmluvy so spôsobilým a spoľahlivým hospodárskym subjektom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.07.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.07.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Virtuálne prostredie Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 v zmysle otvárania ponúk využitím funkcionality On-line sprístupnenie ponúk uchádzačom.
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/441794
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Nakoľko sa ponuky predkladajú použitím elektronického prostriedku (IS EVO) podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti, pričom na základe relevantných dôvodov verejný obstarávateľ zákazku na časti nedelí. Rozdelenie zákazky by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym či drahým a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Dodávku koncových prvkov audio a videotechniky je nevyhnutné zabezpečiť jedným dodávateľom, ktorý koordinačne a technicky uskutoční celý predmet zákazky aj vzhľadom na miesto plnenia, ktorým je areál Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad a teda povaha miesta plnenia vyžaduje aj špecifické podmienky na dopravu tovaru. Doprava na miesto plnenia je limitovaná rozmermi vjazdových a prechodových brán (Viedenská brána max. výška vozidla 4,0 m a šírka 3,3 m) a preto je potrebné prispôsobiť výber vhodných dopravných prostriedkov na prepravu a dovoz materiálov a tovarov na miesto plnenia. Vzhľadom na povahu a miesto plnenia je nevyhnutné uskutočniť predmet plnenia jedným dodávateľom, ktorý pokryje celý predmet zákazky ako celok, pričom bude verejnému obstarávateľovi zodpovedať za celý rozsah dodávok a s tým súvisiacich záruk a závad.
Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta dodania tovaru a odporúča všetkým záujemcom využiť možnosť obhliadky najmä z dôvodov, že doprava na miesto plnenia je limitovaná rozmermi vjazdových a prechodových brán (Viedenská brána max. výška vozidla 4,0 m a šírka 3,3 m) a preto je potrebné týmto obmedzeným podmienkam historických vjazdov do areálu Bratislavského hradu prispôsobiť výber vhodných dopravných prostriedkov na prepravu a dovoz materiálov a tovarov na miesto určenia.
Komunikácia sa uskutočňuje elektronickou podobou prostredníctvom systému EVO. Plynutie zákonných lehôt v elektronickej komunikácii je odo dňa odoslania/doručenia správy (doručenie nastáva v okamihu odoslania).
Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom systému EVO. Verejný obstarávateľ nevyžaduje šifrovanie ponuky heslom. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok v súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zodpovedá za správne a presné ocenenie predmetu zákazky. Uchádzač nie je oprávnený zasahovať do výkazov, meniť položky výkazov ani množstvá jednotlivých položiek. Uchádzač je povinný naceniť všetky položky výkazov. Pre všetky výkazy výmer platí, že cena celkom bez DPH pri tej ktorej položke je daná súčinom jednotkovej ceny bez DPH a požadovanej výmery (množstva). Celková cena pri jednotlivých výkazoch je daná súčtom cien celkom bez DPH všetkých položiek a je vyjadrená v eur bez DPH. Uchádzač je povinný oceniť výkaz výmer súbor excel označený ako AV technika SH_Výkaz výmer SR 20220530z a to všetky jeho položky s výnimkou už preddefinovaných nulových položiek. Uchádzač je povinný rešpektovať nulové položky uvedené vo výkaze výmer pre jednotlivé priestory. Uchádzač nesmie meniť predmetné nulové položky a ich ocenenie/realizáciu je povinný zahrnúť do ceny ostatných položiek.
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, tzv. superreverz.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.06.2022