Geodetické služby pre mesto Rožňava

  Zadávateľ:
Mesto Rožňava
  Predpokladaná hodnota:
15.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.06.2022
  Dátum zverejnenia:
21.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Rožňava
IČO: 00328758
Šafárikova 29, 04801 Rožňava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Kardošová
Telefón: +421 587773256
Fax: +421 58587324509
Email: maria.kardosova@roznava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.roznava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Geodetické služby pre mesto Rožňava
Referenčné číslo: 34/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
71354300-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú geodetické a kartografické služby vyhotovené v súlade s technickými a právnymi predpismi určené pre tento druh služby platné na území SR.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
15 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú geodetické a kartografické služby vyhotovené v súlade s technickými a právnymi predpismi určené pre tento druh služby platné na území Slovenskej republiky, predovšetkým však v súlade so Smernicou na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov (katastrálny zákon a jeho vykonávacia vyhláška, smernice radu geodézie, kartografie a katastra SR a inštrukcie na vyhotovenie geometrických plánov,....)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona:
Doklad o oprávnení poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 zákona č. 353/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ), ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač oprávnenie poskytovať službu predkladať nemusí (ak je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ overí jeho oprávnenie v registri na Úrade pre verejné obstarávanie alebo overí jeho oprávnenie v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Ak by vyhľadávanie v príslušnom registri nebolo možné, v takom prípade bude uchádzač požiadaný o doplnenie daného dokladu),
Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona uchádzač predloží podpísané čestné vyhlásenie - príloha č. 2. o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Doklad podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona odborná kvalifikácia osoby na plnenie zmluvy podľa § 7 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. a zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ má záujem nájsť dodávateľa na pravidelne poskytovanie zadaných služieb po dobu 48 mesiacov na základe samostatných objednávok.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.06.2022