"REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKO ZÁPAD V LEVOČI"

  Zadávateľ:
Mesto Levoča
  Predpokladaná hodnota:
339.109,21 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.06.2022
  Dátum zverejnenia:
21.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Levoča
IČO: 00329321
Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Barbora Javorská
Telefón: +421 534512436
Fax: +421 534512246
Email: barbora.javorska@levoca.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6112
Hlavná adresa(URL): https://www.levoca.sk/?program=51&;module_action__0__id_ci=257757
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKO ZÁPAD V LEVOČI"
Referenčné číslo: PLZ 2022/0601
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na regenerácii vnútrobloku na sídlisku Západ v Levoči.

Predmetom projektovej dokumentácie je prestavba a obnova existujúceho vnútrobloku, úprava existujúceho futbalového a detského ihriska a výstavba nového workoutového ihriska pre obyvateľov mesta.

Navrhovaná stavba bude slúžiť pre účely investora ako verejné priestranstvo - vnútroblok. Riešené časti územia sa nachádzajú v katastri mesta Levoča, na parcele č. 2888/1, k. ú. Levoča, v okrese Levoča. Parcela má mierne svahovitý charakter. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. Prístup na parcelu je z verejnej prístupovej komunikácie. V súčasnosti sa na predmetnej parcele nachádzajú prevažne zelené trávnaté plochy so stromami, doplnené existujúcimi spevnenými plochami, prvkami staršieho detského ihriska a pôvodného mestského mobiliáru.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
339 109,21 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236110-4
45236250-7
45236210-5
77315000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Levoča
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na regenerácii vnútrobloku na sídlisku Západ v Levoči.

Predmetom projektovej dokumentácie je prestavba a obnova existujúceho vnútrobloku, úprava existujúceho futbalového a detského ihriska a výstavba nového workoutového ihriska pre obyvateľov mesta.

Navrhovaná stavba bude slúžiť pre účely investora ako verejné priestranstvo - vnútroblok. Riešené časti územia sa nachádzajú v katastri mesta Levoča, na parcele č. 2888/1, k. ú. Levoča, v okrese Levoča. Parcela má mierne svahovitý charakter. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. Prístup na parcelu je z verejnej prístupovej komunikácie. V súčasnosti sa na predmetnej parcele nachádzajú prevažne zelené trávnaté plochy so stromami, doplnené existujúcimi spevnenými plochami, prvkami staršieho detského ihriska a pôvodného mestského mobiliáru.

Cieľom navrhovaných stavebných úprav je oprava, úprava, prestavba a modernizácia verejných plôch a mobiliáru v danej lokalite. Objekty po obnove budú slúžiť pre účely investora, obyvateľom a návštevníkom lokality, ako verejné priestranstvá pre trávenie voľného času, relax a priestor pre športové vyžitie. Navrhovaná stavba plne rešpektuje požiadavky z hľadiska funkčnosti, urbanizmu, prevádzky, architektúry a stavebnej techniky, na stavbu v dotknutom území. Navrhované úpravy významným spôsobom upravia retenčnú (zachytávaciu) schopnosť územia s ohľadom na zachytenie dažďových vôd v území tým, že navrhované plochy pod detským a workoutovým ihrisko budú realizované z povrchou s vyššou retenčnou schopnosťou aká bola pred navrhovanými úpravami. Toto navrhované riešenie zároveň dovolí odstrániť existujúci odvod dažďových vôd do jednotnej kanalizácie a tým prispeje k udržateľnosti vody v území.

V rámci prestavby a modernizácie vnútrobloku bolo navrhnuté odstránenie existujúcich, časom a užívaním, poškodených spevnených plôch, demontáž pôvodného mobiliáru a príprava retenčného podkladu pre nové spevnené plochy. V riešenom území sa vyhotovia nové spevnené plochy z exteriérovej dlažby ako aj mlátové plochy, osadí sa nový mobiliár, nové prvky detského, futbalového a workoutového ihriska. V celom riešenom území sa vysadí nová zeleň. Všetky trávnaté plochy, okrem hracej plochy futbalového ihriska budú založené na 100mm novej humóznej vrstvy vhodnej pre zasiatie trávneho koberca.

ČLENENIE STAVBY:
SO.01 FUTBALOVÉ IHIRSKO
SO.02 DETSKÉ IHRISKO
SO.03 WORKOUTOVÉ IHRISKO
SO.04 CHODNÍKY, MOBILIÁR, STOJANY NA BICYKLE
SO.05 SADOVÉ ÚPRAVY
SO.06 OSVETLENIE


Podrobné vymedzenie rozsahu stavebných práce je uvedené v prílohe týchto súťažných podkladov v projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer (zadanie).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
339 109,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO4-SC431-2021-65
II.2.14) Doplňujúce informácie
Výzva č.: IROP-PO4-SC431-2021-65
Kód projektu v ITMS2014+: 302041BDP7

Integrovaný regionálny operačný program spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, Prioritná os 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona
č.343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 3, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI
súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

2.1 § 33 ods. 1 písm. d) Prehľad o celkovom obrate a obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka.
Vyžaduje sa predložiť potvrdenie o celkovom obrate nasledovne:
- V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky súvahu a výkaz ziskov a strát, za roky 2019, 2020 a 2021.
- V prípade ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2019, 2020 a 2021.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Bližšie informácie k ekonomickému a finančnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI,
bod 2. v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná výška štandardov pre vyššie uvedený bod 2.1:
Minimálny vyžadovaný obrat musí byť vo výške 650.000,00 eur bez DPH (slovom: Šesťopäťdesiattisíceur), spolu za roky 2019, 2020 a 2021, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia podnikania v uvedených rokoch. Vyžaduje sa predložiť prehľad o celkovom dosiahnutom obrate. Všetky predložené účtovné výkazy musia byť predložené ako fotokópie a musia byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, prípadne predložené formou čestného vyhlásenia s odkazom na elektronicky zverejnené dokumenty s uvedením dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.


Bližšie informácie k ekonomickému a finančnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI,
bod 2. v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť na uskutočnenie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technický spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

3.1 § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2 § 34 ods. 1 písm. h) - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, v náväznosti na § 36 Systém environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy:
uchádzač preukáže opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje.

Verejný obstarávateľ týmto sleduje vplyv stavebných činností na životné prostredie vo svojej obci prostredníctvom splnenia disponibility certifikátu EMAS pre oblasť súvisiacu s výkonom činností ktoré sú predmetom zákazky. Spoločnosť vlastniaca certifikát EMAS je spoločnosťou, ktorá garantuje minimalizovanie environmentálneho zaťaženia, garantuje menší počet prípadov porušenia právnych predpisov o životnom prostredí vyplývaj z úplnej zhody s legislatívnou životného prostredia. To vedie k zníženiu rizika poplatkov spojených s nedodržaním legislatívy životného prostredia a väčšia zainteresovanosť spoločnosti na realizácii diela.

3.3§ 34 ods. 1 písm. d) opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti tzv. integrovaného systému kvality prostredníctvom predloženia dokladov: certifikátu manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, alebo ekvivalentný doklad, a zároveň predložením certifikát manažérstva plynulého podnikania platný certifikát o zavedenom systéme plynulého podnikania podľa ISO 22301:2019 v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo ekvivalentný doklad.
Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 3. a 4. v súťažných podkladoch-Minimálna požadovaná úroveň štandardov, zverejnené v Profile.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov 3.1 a 3.3 :
3.1Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t.j. rekonštrukcia a úprava vnútroblokov, spevnených plôch, chodníkov, herných plôch vrátane dodávok mobiliárov a sadové úpravy a pod., v priebehu predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v objeme minimálne 330 000.000 € bez DPH (slovom: Tristotridsaťtisíceur) súhrnne za päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

A zároveň sa požaduje predložiť minimálne 1 potvrdenie o uspokojivom vykonaní prác: v minimálnom rozsahu realizácie 60.000 € bez DPH/1 zákazka (slovom: Šesťdesiattisíceur), s predmetom realizovania sadových úprav.
Verejný obstarávateľ akceptuje a vyhodnotí referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač môže predložiť tieto referencie vo svojej ponuke.


3.2 Opatrenia environmentálneho manažérstva - možno preukázať registráciou v schéme EMAS (Certifikát EMAS), prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu.
Upozornenie:
Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.


3.3
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti tzv. integrovaného systému kvality prostredníctvom predloženia dokladov: certifikátu manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, alebo ekvivalentný doklad a zároveň predložením certifikát manažérstva plynulého podnikania platný certifikát o zavedenom systéme plynulého podnikania podľa ISO 22301:2019 v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo ekvivalentný doklad.

Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 3. a 4. v súťažných podkladoch-Minimálna požadovaná úroveň štandardov, zverejnené v Profile.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.07.2022 10:30
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52. Otváranie ponúk je verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy IS EVO ver. 18.0 online sprístupnenie ponúk, všetkým uchádzačom, ktorý predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.V zmysle § 20 ods. 2 ZVO verejný obstarávateľ zverejňuje podrobnosti o elektronickej komunikácii:
Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému EVO na www.uvo.gov.sk. Dorozumievanie a komunikácia
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní v
rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch elektronickou formou prostredníctvom EVO. Bližšie informácie sú uvedené
v časti A.1 v bode 10.Súťažných podkladov.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom certifikovaného systému IS EVO 18.0. Pri predkladaní
ponúk v elektronickej podobe sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými na portáli ÚVO (www.uvo.gov.sk)
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Pri vyhotovení ponuky v elektronickej verzii sa
uchádzač riadi pokynmi verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené v časti A.1 súťažných podkladov.
3. Verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti neposkytuje záujemcom súťažné podklady v
listinnej podobe a ani v elektronickej (e-mailovej podobe). Súťažné podklady si môže záujemca
stiahnuť v profile verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.
4. V prípade, že subjekt ešte nie je zaregistrovaný v privátnej zóne na portáli www.uvo.gov.sk, pre
účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické
predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO, je potrebné vykonať registráciu subjektu v
privátnej zóne.
5. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi sa bude uskutočňovať iba v slovenskom jazyku.
6. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie
úspešného uchádzača za platiteľa DPH.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.06.2022