ČOV a Kanalizácia - Vojčice

  Zadávateľ:
Obec Vojčice
  Predpokladaná hodnota:
2.390.711,08 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.07.2022 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.06.2022
  Dátum zverejnenia:
21.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vojčice
IČO: 00332135
P. O. Hviezdoslava 408/1, 07622 Vojčice
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavlína Detková
Telefón: +421 917736488
Fax: +421 905212606
Email: detkova@abys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6384
Hlavná adresa(URL): www.e-lena.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
ABYS Slovakia, s.r.o.
IČO: 35875593
Ružová dolina 6 , 82108 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavlína Detková
Telefón: +421 917736488
Fax: +421 905212606
Email: detkova@abys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6384
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.e-lena.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1 písm. b)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ČOV a Kanalizácia - Vojčice
Referenčné číslo: obec Vojčice/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232440-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je ČOV a Kanalizácia -v obci Vojčice.
Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou
súťažných podkladov.

Upozornenie:
Zverejnená projektová dokumentácia je celková projektová dokumentácia na dokončenie celej stavby v obci Vojčice. Uchádzači ocenia iba stoky a prípojky, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer. Celkový rozsah predmetu zákazky je definovaný výkazom výmer a obsahuje iba časť predmetnej stavby definovanej projektovou dokumentáciou.
Konkrétne: kanalizácia - časť I.,II.,III.-Stoky A1,A2,A3,A5,A5-1,B,B1,B3
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 390 711,08 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Vojčice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je ČOV a Kanalizácia -v obci Vojčice.
Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou
súťažných podkladov.

Upozornenie:
Zverejnená projektová dokumentácia je celková projektová dokumentácia na dokončenie celej stavby v obci Vojčice. Uchádzači ocenia iba stoky a prípojky, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer. Celkový rozsah predmetu zákazky je definovaný výkazom výmer a obsahuje iba časť predmetnej stavby definovanej projektovou dokumentáciou.
Konkrétne: kanalizácia - časť I.,II.,III.-Stoky A1,A2,A3,A5,A5-1,B,B1,B3
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 390 711,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC611-2020-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015.
Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 68 000,00 EUR.
Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad o zložení finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa
pokynov uvedených v súťažných podkladoch, alebo predloží doklad o vystavení bankovej záruky, alebo poistenie záruky.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon").
Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona;
2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o VO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člena skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 8 (ak sa uplatňuje) súťažných podkladov za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.
Ak uchádzač predkladá doklady vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu Výzvy formou skenov.

Do systému sa vkladajú len kópie predmetných dokumentov, elektronická konverzia ani zaručený podpis nie sú
vyžadované. V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom
verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento
digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. (1) písm. a) zákona. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u tejto osoby existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača,
ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa tohto bodu výzvy za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže
predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument , verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu ,alebo dokladov nahradených týmto Jednotným európskym
dokumentom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/y musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je a nebol predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia alebo v súvislosti s exekučným konaním) alebo exekúcie. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch rokov, resp.na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, v prípade že doba zriadenia, alebo prevádzkovania účtu je kratšia ako 3 roky.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu odoslania výzvy do
Vestníku verejného obstarávania. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň
predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov formou skenov.
Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 33 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ skúma schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky voči finančným inštitúciám z čoho sa bude dať usúdiť v prípade pôžičiek serióznosť uchádzača plniť si finančné záväzky, alebo finančná stabilita. Potreba vyplýva zo spôsobu financovania predmetu zákazky zo strany objednávateľa, kedy uchádzač musí mať vlastné zdroje alebo schopnosť získať finančné krytie na dodávku predmetu zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. (1) písm. b), zákona. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej
spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u tejto osoby
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky ,na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa §39 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1, v ktorom
vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na
požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky
dokument , verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania
kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených
týmto Jednotným európskym dokumentom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa §34 ods. (1) písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
V súlade s § 187 ods. 6 zákona, ak bola referencia vyhotovená do 1.marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34
ods.1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení
potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
Zoznam stavebných prác musí byť doplnený referenciami, prípadne dôkazom o plnení. Každá uchádzačom predložená
referencia, alebo dôkaz o plnení musí obsahovať minimálne:
-názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa,
-názov/obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
-predmet zmluvy a jeho stručný opis,
-celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou/cenou,
-miesto plnenia zmluvy,
-čas plnenia zmluvy zmluvný termín (od - do, mesiac, rok),
-skutočný termín,
-uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvným termínom a skutočným termínom,
-vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác, resp. zhodnotenie uskutočnených prác podľa
zmluvných/obchodných podmienok, identifikáciu (meno a priezvisko, kontakt - telefón a e-mail) osoby
odberateľa/objednávateľa.

Zoznamom stavebných prác musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky (inžinierske stavby) v celkovom finančnom objeme minimálne 6 000 000,00 - EUR bez DPH a zároveň minimálne jednu referenciu, pri ktorej boli vykonávané stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky v minimálnej hodnote 2 000 000,00- Eur bez DPH.

Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne od vyhlásenia verejného obstarávania. Na vyčíslenie uvedených cien uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača, alebo osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.3 zákona.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu
výzvy okrem referencii vystavených v súlade s § 12 ods. 2 zákona formou skenov.

Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 ods. (1) písm. b) zákona zadefinoval
striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
zhotoviteľmi a podmienka účasti vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými
skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho dodať.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1.) Požiadavky na vykonanie zákazky sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, výkaz/výmer a v súťažných podkladoch.
2.) Pravidlá pre doručovanie: Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme ELENA považuje okamih jej odoslania v systéme ELENA a to v súlade s funkcionalitou systému.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podmienky týkajúce sa elektronickej aukcie sú stanovené v súťažných podkladoch pod bodom 27,28,29.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.07.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.07.2022 10:00
Miesto: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o VO zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom
profile a na stránke portál www.e-lena.sk.

2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

3. Súťažné podklady budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení, či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a to ako priamy odkaz na portály www.e-lena.sk. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e lena.sk.

4. Verejný obstarávateľ bude vo svojom profile na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.

5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.

6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v
rozpore s §20 ZVO. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle
www.elena.sk, kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky:
na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov:
IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý
JavaScript, zapnuté Cookies. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle www.e-lena.sk kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.06.2022