Konzervované ovocie, Konzervovaná zelenina

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
9.066,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.06.2022
  Dátum zverejnenia:
21.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
IČO: 42141443
Ul. slovenských partizánov 1129/49 , 01701 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Dušan Rezák
Telefón: +421 424323766
Fax: +421 42424322281
Email: sospb@sospb.edu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa par. 7 ods. 1 písm. d
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Konzervované ovocie, Konzervovaná zelenina
II.1.2) Hlavný kód CPV
15332400-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
kompóty vo fľaši a plechovke, džem, lekvár, marmeláda, sterilizovaná zelenina...
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
9 066,10 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka je realizovaná cez IS EVO a všetko info nájdete tu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.06.2022