„Obecný úrad a kultúrny dom v obci Poša“

  Zadávateľ:
Obec Poša
  Predpokladaná hodnota:
225.409,81 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.06.2022
  Dátum zverejnenia:
21.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Poša
IČO: 00332691
Poša 241, 09421 Poša
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tadeáš Malý, starosta obce
Telefón: +421 574885501
Fax: +421 574493142
Email: ocu.posa@slovanet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.obecposa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Obecný úrad a kultúrny dom v obci Poša“
Referenčné číslo: StP-Poša_06/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Premetom zákazky sú stavebné práce na obnove stavebného objektu vrátane zmeny dispozície. Stavba sa bude
realizovať na základe stavebného povolenia, jednostupňovej PD a rozpočtu z projekčnej kancelárie PRODAP, s.r.o.,
Vranov nad Topľou.
Miesto stavby: Obec Poša, budova Obecného úradu a kultúrneho domu k. ú. Poša parcela C-KN č.:518/2
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
225 409,81 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu sa budú vykonávať na 1.NP a 2.NP objektu. Búracie práce -
Demontáž nosnych a nenosnych deliacich konštrukcií, demontáž vyplní vnútornych otvorov, búracie práce na
vodorovnych podkladnych a nášľapnych konštrukciách, otĺčenie existujúcich vnútornych povrchov, demontáž
podhľadovej stropnej konštrukcie, atď.. ASR - Zahŕňajú zmenu dispozície l.NP, vymenu podkladnych a našľapnych
vrstiev, nové povrchové úpravy stien a stropov, vymenu vnútornych vyplní otvorov, atď.. Zdravotechnická inštalácia -
Demontáž zariaďovacích predmetov, demontáž vodovodnych a kanalizačnych rozvodov. Montáž novych zariaďovacích
predmetov, montáž novych vodovodnych a kanalizačnych rozvodov. Elektrická inštalácia - Demontáž elektroinštalačnych rozvodov, demontáž rozvodnych skríň, demontáž svetiel , vypínačov a zásuviek. Montáž elektoinštalačnych rozvodov, montáž rozvodnych skríň, montáž svietidiel, vypínačov a zásuviek. Odberné plynové zariadenie - Demontáž pôvodnych plynovych spotrebičov, demontáž plynovych rozvodov. Montáž novych plynovych rozvodov a spotrebičov. Vetranie a klimatizácia - Montáž klimatizačnych jednotiek v sále kultúrneho domu. Odvetranie kuchyne. Statika - Návrh a posúdenie nosnej konštrukcie podhľadu v sále kultúrneho domu. Požiarna bezpečnosť stavby - Posúdenie 1. a 2. NP z hľadiska požiarnej bezpečnosti.
Existujúci kultúrny dom sa nachádza na parc.č. 518/2, v objekte s pridelenym súpisnym číslom 241 a je zapísany na liste vlastníctva č. 743 v registri C katastrálneho územia Poša.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia:
1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávneny dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
2. podľa § 32 1 písm. f) nemá uloženy zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdeny konečnym rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Uchádzač preukazuje splnenie vyžadovanych podmienok účasti:
1. podľa § 32 ods. 2 písm. e) doloženym dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktory zodpovedá predmetu zákazky.
2. podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženym čestnym vyhlásením.
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike nie je povinny vo svojej ponuke predložiť doklad podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO, verejny obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom na portáli www.oversi.gov.sk , alebo
cez verejne dostupné informácie uvedené v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri SR.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebnych prác uskutočnenych za predchádzajúcich
päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebnych prác; zoznam
musí byť doplneny potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebnych prác a zhodnotení uskutočnenych stavebnych prác
podľa obchodnych podmienok, ak odberateľom
1. bol verejny obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejny obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplnenym dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvny vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam zrealizovanych zákaziek rovnakého alebo
obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, za poslednych (5) päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
Uchádzač preukáže, že disponuje aspoň 1 (jednym) stavbyvedúcim v odbore. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba
disponujúca platnym osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentnym osvedčením vydanym
príslušnymi orgánmi jednotlivych štátov pre činnosť stavbyvedúceho.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejnym obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotnym európskym dokladom podľa § 39, alebo čestnym vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa
všetky podmienky určené verejnym obstarávateľom.
2. Zozname referenčnych stavieb - z predloženych referenčnych listov a referenci musí byť zrozumiteľne uvedené:
a) hodnota stavebnych prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky.
b) Názvy stavieb a krátke charakteristiky v tychto referenčnych listoch a referenciách ktorými sa naznačujú skutočnosť, že hlavnym predmetom tychto stavieb boli práce (zateplenie, prestavba a obnova verejnýchbudov, vetranie klimatizácia ), obdoba uvedeného v bode II.2.4.
3. Uchádzač musí v predloženom zozname zmluvne uskutočnenych stavebnych prác a kvalifikovanymi referenciami preukázať, že za celé vyžadované obdobie (t,j. za predchádzajúcich päť rokov od zverejnenia vyzvy) realizoval stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru a zložitosti ako predmet zákazky v súhrnnej hodnote minimálne 300 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene.
4. V zozname musí byť uvedená kontaktná osoba odberateľa pre overenie poskytnutej informácie o realizácii zákazky.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazku je potrebné realizovať v súlade s priloženou projektovou dokumentáciou, vykazom vymer, vyzvou na
predkladanie ponúk, Návrhom Zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy sú uverejnené v detaile zákazky v záložke Dokumenty zákazky na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442970
2. Komunikácia a predloženie ponuky a otváranie ponúk v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), Úradu vlády Slovenskej republiky www.uvo.gov.sk , s využitím všetkych jeho funkcionalít.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.06.2022