Ružomberok, ZaNKIS-zateplenie objektov (budovy č. 25 a č. 35) – R

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.055.213,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.07.2022 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.06.2022
  Dátum zverejnenia:
20.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Adámková
Telefón: +421 960317642
Fax: +421 2960312510
Email: lenka.adamkova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.mosr.sk
Hlavná adresa(URL): www.mod.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Ružomberok, ZaNKIS-zateplenie objektov (budovy č. 25 a č. 35) – R
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/3-280/2022-OOSP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45216200-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom investičnej akcie je zateplenie dvoch identických objektov garáží budova č. 25 a 35. Objekty sa nachádzajú na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, katastrálne územie Ružomberok, parc. č. 6024/43, 6024/44, list vlastníctva č. 15122. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 055 213,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45311000-0
45261100-5
45421148-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zarevúca č. 2, 034 01 Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom investičnej akcie je zateplenie garáži v Ružomberku podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Množstvo a rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, súťažných podkladoch a prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 055 213,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten,
kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie
starším ako 3 mesiace,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením miestne
príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku uchádzač
preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky uchádzač preukáže
dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže čestným vyhlásením.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok účasti sú uvedené v oddiele A.2 "Podmienky účasti" súťažných podkladov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov finančné a ekonomické postavenie vo
verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, v ktorých má
uchádzač otvorený účet.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač vyjadrením banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky musí preukázať jeho schopnosť plniť
si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti); skutočnosť, že v určenom období nebol v nepovolenom debete; v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. K vyjadreniu banky sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Uvedený doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok účasti sú uvedené v oddiele A.2 "Podmienky účasti" súťažných podkladov
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO dokladom je referencia. Ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení spolu s dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie. Uchádzač je povinný v ponuke identifikovať referencie, ktoré sa ku dňu predloženia ponuky nachádzajú v evidencii referencií verejnej na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a ktorými mieni preukázať splnenie podmienky účasti.
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač
nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3.Podľa § 35 ZVO uchádzač predloží certifikát systému manažérstva kvality v predmete zákazky podľa normy EN ISO 9001. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality, ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát
v určených lehotách.

4.Podľa § 35 ZVO uchádzač predloží certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát aj certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát
v určených lehotách

5.Podľa § 36 ZVO uchádzač predloží certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Uchádzač môže využiť schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva, ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách.


Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok účasti sú uvedené v oddiele A.2 "Podmienky účasti" súťažných podkladov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: uchádzač zoznamom uskutočnených stavebných prác musí preukázať, že v referenčnom období uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v kumulatívnej hodnote min.1 300 000,- eur bez DPH. Za referenčné obdobie 5 rokov spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania.

Za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať stavebné práce na pozemných stavbách.

Predložený Zoznam uskutočnených stavebných prác a potvrdenie odberateľa musia obsahovať minimálne tieto údaje:
a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;
b) Obchodné meno a sídlo odberateľa;
c) Zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia stavebných prác (v prípade, že skutočný termín sa líši od zmluvného termínu, bude akceptovaný skutočný termín);
d) Popis predmetu stavebných prác, z ktorého bude jasne zrejmé plnenie;
e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (požaduje sa len v predloženom potvrdení odberateľa);
f) Skutočne fakturovanú cenu za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v EUR bez DPH;
g) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa pre účely overenia údajov.

K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
a)uchádzač predloží osvedčenie stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.

b)uchádzač predloží oprávnenie na vykonávanie opráv elektrických zariadení podľa § 16 zákona č. 124/2016 Z. z.. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 prílohy č. 1, časť III., skupina B, prípadne iný ekvivalentný doklad, ktorý oprávňuje na vykonávanie daných činností

c) uchádzač zároveň predloží doklad o tom, že osoby, ktorými preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO sú jeho zamestnancami alebo doklad o tom, že táto osoba bude pre uchádzača vykonávať činnosť po celú dobu realizácie stavby (napr. dohoda, zmluva). V prípade, ak táto osoba nebude v pracovnoprávnom vzťahu s uchádzačom, musí v súlade s § 34 ods. 3 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok účasti sú uvedené v oddiele A.2 "Podmienky účasti" súťažných podkladov
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.07.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.07.2022 09:10
Miesto: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v IS EVO komisiou na vyhodnotenie ponúk
verejného obstarávateľa (ďalej len komisia) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia prostredníctvom funkcionality IS EVO sprístupní všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku informácie o počte predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú
vyjadriť číslom všetkých ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi (vrátane
vysvetľovania súťažných podkladov) sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Ďalšie informácie ku komunikácii sú uvedené v bode 9 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov.
V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO Úrad vlády SR na emailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky na čísle: + 421 2 209 25 100.
2. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky je doporučená. Bližšie informácie k obhliadke sú uvedené v bode 12 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov.
3.Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 112 ods. 14 vo väzbe na § 46 ZVO. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 10 000,- EUR. Ďalšie podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v bode 16 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov.
4. Verejný obstarávateľ sa súladne s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených vo výzve na predkladanie ponúk a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v oddiele A.3 "Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia" súťažných podkladov (tzv. super reverz).


Ďalšie informácie k podmienkam účasti:
5. Ak bola hodnota stavebných prác vyjadrená v inej mene ako EUR, uchádzač prepočíta túto hodnotu na EUR kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy. V prípade, ak v daný deň nebol stanovený kurz ECB, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom ECB platným v najbližší nasledujúci deň ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, kedy bol tento kurz ECB stanovený.
V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti zákazkou, ktorej realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred viac ako piatimi rokmi od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, alebo nebolo skončené do vyhlásenia tohto verejného obstarávania, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, v zozname stavebných prác vyčísli a započíta iba finančný objem plnenia realizovaný ním samotným.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok
účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
6. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 114 ods. 1 ZVO aj Jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením. Ďalšie podrobnosti a informácie týkajúce sa k JED a čestnému vyhláseniu sú uvedené v oddiele A.2 "Podmienky účasti" súťažných podkladov.
Ďalšie informácie k preukazovaniu splnenia podmienok účasti sú uvedené v oddiele A.2 "Podmienky účasti" súťažných podkladov.
7. skratkou "ZVO" za rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8. Toto verejné obstarávanie nie je zeleným ani sociálnym verejným obstarávaním.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.06.2022