REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA A CESTY NA PÚPAVOVEJ ULICI

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
11.07.2022 11:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.06.2022
  Dátum zverejnenia:
20.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
IČO: 00603520
Námestie sv. Františka 8, 84262 Bratislava-Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Kaštílová Tonková
Telefón: +421 270711172
Email: viera.kastilova@karlovaves.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.karlovaves.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA A CESTY NA PÚPAVOVEJ ULICI
Referenčné číslo: 05/2022_PODLIMIT
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA A CESTY NA PÚPAVOVEJ ULICI
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Púpavová ulica, mestská časť Bratislava-Karlova Ves
II.2.4) Opis obstarávania
V križovatke Pernecká Borská dobudovanie bezbariérového priechodu. Od Púpavovej 49 po novozrekonštruovaný priechod pre chodcov/spomalovač pred Púpavovou 39 cca 100 m vytrhajú sa všetky pôvodné obrubníky, osadia sa nájazdové/šikmé parkovanie sčasti na chodníku. Obrubníky sa použijú na výmenu v ďalších etapách.
Vytrhanie a osadenie záhonových obrubníkov v tejto časti (cca 78 m)
Odstránenie zelene (odstráni MČ Karlova Ves) rozšírenie vozovky (cca 25 m), odstránenie obrubníkov, nové vrstvy-rozšírenie vozovky
Po Púpavovú 21 len vozovka-výmena asf.povrchu 5 cm - cca 115 m - výmena/doplnenie kamenných obrubníkov, výmena asf. povrchu chodníka (pravá strana)
Od Púpavovej 21 po Púpavovú 15 ĽS: 62 m, PS 65 m= 127 m 30% výmena/doplnenie obrubníkov = 38 m, asf.povrch chodníka sa nerealizuje
Plocha pri garážach-stojisko pre kontajnery + 3 park.boxy = 25,6 m2
Plocha na kontajnerové stojisko -(v súčasnosti zeleň) pred Púpavovou 15, výmena asf.povrchu priľahlý chodník
Plocha na kontajnerové schodisko v trávnatom povrchu oproti Púpavovej 47 cca 4,5x5 m
Zhotoviteľ zabezpečí POD počas výstavby 6 etáp ( určenie DZ v spolupráci s MČ)
V rámci búracích prác je potrebné odstrániť staré obrubníky, odvodňovacie žľaby, vyfrézovať existujúci asfaltový kryt. Frézovacie a prípravné práce musia zabezpečiť vhodný podklad, požadovaný pre pokládku asfaltových zmesí tak, aby bola zabezpečená rovinatosť podkladu, dodržanie jednotlivých hrúbok nových konštrukčných vrstiev, priečneho a pozdĺžneho sklonu komunikácie, pevné a rovné okraje zostávajúcej časti krytu pre umožnenie dostatočne utesneného spojenia s novou vrstvou. Súčasťou zákazky je odvoz a likvidácia odpadov spojených s realizáciu zákazky v zmysle platného zákona o odpadoch. Všetky dočasné úpravy povrchov, podložia, podsypy a spevnenia si zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení prác je zhotoviteľ povinný uviesť dotknuté manipulačné plochy do pôvodného stavu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce v rozsahu ako je uvedené vyššie a to najmä:
odstránenie, frézovanie starého asfaltového krytu na komunikácii ( vrátane existujúceho dopravného značenia)
vytrhanie obrúb kamenných chodníkových (obrubníkov),
demontáž mreží na odvodňovacích žľaboch zo spomaľovacích pruhov,
osadenie nových cestných obrubníkov ( betónových, kamenné a iné..)
osadenie odvodňovacích žľabov, výšková úprava uzáverov IS v komunikácii
prípravu podkladu realizovanej plochy, vrátane bezbariérovej úpravy priechodov
vybudovanie nového asfalt-betónového povrchu cestnej komunikácie,
nové vodorovné a zvislé dopravné značenie (prechody pre chodcov, a iné...)
vykonať všetky skúšky, testy, revízie,
práce a úkony spojené s organizovaním dopravy počas výstavby,
dočasne upravené plochy pre potreby zhotoviteľa, po skončení prác uvedie do pôvodného stavu,
odvoz, znehodnotenie a likvidáciu odpadu
Priložený výkaz výmer s množstvami tovarov, prác a služieb potrebnými pre zhotovenie zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 63
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: v prípade, že verejný obstarávateľ neobdrží žiadnu alebo iba jednu ponuku, bude vyhlásené verejné obstarávanie znova.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti podľa § 112, ods. 4, bod a), týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1, písm. e) a f) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
B.Podľa § 34. Ods 1 písm. g) ZVO, ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A.Týmto spôsobom uchádzač preukáže uskutočnenie minimálne 3 (troch) zákaziek na realizáciu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru minimálne v hodnote 100.000,- EUR s DPH jednotlivo (alebo ekvivalent v inej mene). Za práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú práce na obnove a výstavbe ciest s adekvátnym povrchom. VOb požaduje predloženie zoznamu poskytnutých prác podľa bodu 3 A.
V prípade, že v rámci realizácie referenčnej zákazky boli realizované aj práce iného charakteru ako je hlavný predmet zákazky, musí byť zo zoznamu stavebných prác, resp. z potvrdenia odberateľa pre objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
V prípade, že zákazka bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen skupiny dodávateľov a pod.), musí byť zo zoznamu stavebných prác, resp. z potvrdenia odberateľa pre objektívne posúdenie plnenia podmienky účasti zrejmé, v akom rozsahu alebo finančnom objeme boli realizované stavebné práce uchádzačom.
V prípade, že odberateľom bol VOb alebo obstarávateľ a dokladom je referencia v Evidencii referencií, uchádzač uvedie odkazy na tie referencie, ktoré sú rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky.
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky podľa § 38 ods. 5 ZVO:
VOb požaduje predloženie dokladov podľa bodu A z dôvodu, aby záujemca preukázal schopnosť a praktické skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo obdobných prác, ako je predmet zákazky a preukázal spôsobilosť realizácie plnenia v požadovanej kvalite. Cieľom tejto podmienky je to, aby záujemca dokumentoval realizáciu zákaziek obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tým preukázal svoju schopnosť zrealizovať zákazku.
B. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predloženie: dokladu o oprávnení vykonávať vedenie a uskutočňovanie stavieb v súlade s prísl. ustanoveniami zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskoršich predpisov, a to zaslaním kópie osvedčenia pre činnosť stavbyvedúci s originálnou pečiatkou a podpisom.
1.Doklady sa predkladajú s právnymi účinkami v originálnom vyhotovení v elektronickej podobe alebo ako scany originálov alebo overených kópií.
2.Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, a to podľa podmienok uvedených v 34 ods. 3 ZVO.
3.Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené JED alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO (viď Príloha č. 8 k SP).
7.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
8. V prípade, že už uchádzač v minulosti doklady na preukázanie technickej spôsobilosti zasielal a sú stále platné, uvedie odkaz na zákazku, v ktorej tieto doklady predkladal.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
všetky podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch v dokumentoch zákazky. Úspešný uchádzač poskytne súčinnosť pri podpise zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, v prípade, že nie, bude oslovený ďalší v poradí.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.07.2022 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.07.2022 11:15
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Oprávnená osoba za uchádzača sa preukáže splnomocnením v prípade, že nie je konateľom spoločnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
žiadne z uvedených
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.06.2022