Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí – Nové Zámky 01

  Zadávateľ:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
11.455,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.06.2022
  Dátum zverejnenia:
20.06.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 30854687
Špitálska 6, 81455 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Kubeková
Telefón: +421 220431203
Email: zlatica.kubekova@ia.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.ia.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí – Nové Zámky 01
Referenčné číslo: 75-2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
79950000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí v priebehu mesiacov august až november 2022. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
11 455,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí v priebehu mesiacov august až november 2022. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, Kód ITMS 2014+: 312041Y376
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:
a)osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky si verejný obstarávateľ overí vo verejných registroch, nie je potrebné ho predkladať v ponuke uchádzača),
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie. Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, upozorní na to túto skutočnosť verejného obstarávateľa v Prílohe č. 3 Čestné vyhlásenie ),
b)§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa Prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky a zmluvných podmienok uvedených v Rámcovej dohode.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné VO nie je zelené ani zamerané na sociálne aspekty.

Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronického prostriedku - systém ERANET. Uchádzači za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom a za účelom elektronického predloženia ponuky sa prihlasujú na stránke - https://employment.eranet.sk/. Po prihlásení do informačného systému uchádzači budú môcť predložiť ponuku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.06.2022